سنتز نانو صفحه های مغناطیسی اکسید گرافن جهت حذف داروی کتوکونازول از آب

نویسندگان

1 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران، تهران

2 آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، وزارت بهداشت ایران، تهران

3 گروه نانوتکنولوژی پزشکی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 گروه نانوفناوری، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از ضد قارچ ها برای درمان بیماری‌ها، صنایع کشاورزی و دامپروری افزایش پیدا کرده است. این ترکیبات به صورت آزاد و متابولیزه در سطح وسیع وارد منابع آب‌های سطحی، آشامیدنی و خاک می‌شوند. این پراکندگی ضدقارچ ها در طبیعت سبب بروز مشکلاتی از قبیل تخریب جمعیت قارچی بومی منطقه ها و ایجاد مقاومت قارچی به ضدقارچ ها می‌شود. در این تحقیق طراحی و ساخت نانوصفه های اکسید گرافن‌ مغناطیسی به منظور تولید جاذب مناسب برای جذب ضدقارچ کتوکونازول، صورت گرفت و از روش استادن مایر به منظور تولید اکسید گرافن استفاده گردید. نتایج نشان داد که بیشترین راندمان جذب در متغیرهای مورد مطالعه، مقادیر 6 pH، زمان min 5 و غلظت آلاینده mg/l10 بدست آمد. فرآیند جذب از ایزوترم تمکین با99/0 R2و سینتیک درجه دوم با 986/0 R2 پیروی می کند. نتایج به دست آمده در این مطالعه، قابلیت بالای اکسید گرافن مغناطیسی جهت حذف داروی کتوکونازول از آب را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها