سنتز و شناسایی ساختاری نانوذرات هسته-پوسته مگنتیت-سیلیکا عامل دار شده بوسیله گروه ایمیدی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

2 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول

چکیده

در این مقاله به بررسی ساختار نانو ذرات هسته-پوسته مغناطیسی عامل دار شده بوسیله گروه ایمیدی با شیوه هم رسوبی پرداخته می‌شود. نانو‌ذرات مگنتیت به عنوان هسته و یک ابر‌پارامغناطیس فوق اشباع و غیر سمی استفاده و روی آن با یک لایه سیلیکا پوشش داده شد. این نانو‌ذرات هسته-پوسته به وسیله آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان عاملدار شد و در مرحله آخر رنگدانه‌های پریلن تترا کربوکسیلیک اسید دی نیدرید به نانوذرات مغناطیسی اضافه گردید. سپس تاثیر لایه‌های مختلف بر خواص مغناطیسی، ساختار و حرارتی نانو-ذرات هسته-پوسته مورد مطالعه وبررسی قرار گرفت. ساختار بلوری نانو ذرات توسط دستگاه پراش اشعه ایکس مطالعه گردید. برای تعیین شکل ظاهری ذرات از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید و به منظور بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات هسته-پوسته از دستگاه مغناطومتر نمونه مرتعش استفاده گردید. پایداری ساختار نانوذرات هسته-پوسته از آنالیز حرارتی بررسی گردید. در نهایت و به منظور شناسایی پیوندها از طیف سنج مادون قرمز استفاده شد.

کلیدواژه‌ها