تهیه و مشخصه‌یابی لایه‌های نازک سولفید مس تهیه شده به روش اسپری پایرولیز، مطالعه اثر محلول شیمیایی حاوی مس

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

چکیده

در این تحقیق با روش اسپری پایرولیز لایه های نازک سولفید مس با استفاده از سه محلول شیمیایی مختلف محتوی مس شامل کلرید مس، سولفات مس و استات مس بر روی زیرلایه شیشه در دمای oC 285 تهیه شده و خواص فیزیکی آنها مورد بررسی قرار گرفته‌است. مطالعه خواص این سه لایه نشانگر آن است که به کارگیری محلول های متفاوت منجر به بروز آثار متفاوتی در مورفولوژی، خواص ساختاری، الکتریکی و اپتیکی لایه ها می گردد. در ادامه بدلیل خواص برجسته نمونه رشد یافته از محلول استات مس به بررسی تاثیر آهنگ اسپری بر خواص فیزیکی این نمونه پرداخته ایم.
 

کلیدواژه‌ها