ساخت و مشخصه یابی دیود نورتاب هیبریدی نیمه‌ شفاف با ساختار معکوس

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه سیستان بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

دیودهای نورتاب آلی OLEDs نوع جدیدی از تکنولوژی نوری هستند که در دو دهه اخیر گوی سبقت در حوزه تحقیقات ادوات نوری، نسبت به دیگر رقبا را ربوده اند. ساختار اصلی OLED ها شامل یک لایه آلی از مواد نورتاب بعلاوه چندین لایه آلی یا معدنی است که نقش آنها تزریق یا انتقال بار است. شفافیت لایه‌ها باعث خروج نور تولیدی از آنها می‌شود. در این پروژه، استفاده از ضخامت‌های پایین نقره منجر به ساخت OLED هیبریدی نیمه شفاف با ساختار معکوس شد. با تغییر ضخامت نقره که توسط سیستم تبخیری لایه نشانی شد، کمینه ضخامت لازم برای ساخت LED با ساختار "ITO/ZnO/Cs2Co3/PDY/MoO3/Ag" حدود nm 30 بدست آمد. آنالیز نوری عبوری نشان از تشکیل جزیره‌ای لایه‌ی نقره در ضخامت‌های کم داشت. تصاویر میکروسکوپ اتمی AFM نشان داد که در ضخامت‌های ببیشتر از nm 10، با افزایش ضخامت، زبری سطحی نیز افزایش می‌یابد. ماکزیمم شدت نورتابی بدست آمده برای دیود نیمه‌شفاف cd/m2 2290 و بازده جریان آن حدود cd/A 1 بود.
 

کلیدواژه‌ها