ساخت و شناسایی خواص نانوکامپوزیت گرافن اکسید کاهش‌یافته/ مگنتیت

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

در این مقاله یک روش کارآمد برای ساخت نانوکامپوزیت گرافن اکسید کاهش‌یافته/ مگنتیت ارائه ‌شده است. با استفاده از آنالیز‌های FT-IR، XRD، VSM و SEM خواص و ویژگی‌های نانوکامپوزیت گرافن اکسید کاهش‌یافته/ مگنتیت مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از تصاویر SEM میانگین اندازه نانوذرات مگنتیت بر روی بستر گرافنی برابر با مقدار 5±22 نانومتر اندازه‌گیری شد. نتایج VSM نشان داد که با وجود حضور گرافن در نانوکامپوزیت گرافن اکسید کاهش-یافته/ مگنتیت، ویژگی مغناطیسی نانوذرات مگنتیت تغییر قابل ملاحظه‌ای پیدا نکرده است که نشان دهنده مزیت این نانوکامپوزیت جهت استفاده‌های مغناطیسی است. بررسی‌های ولتامتری چرخه‌ای نیز نشان داد که با تثبیت نانوذرات مگنتیت بر روی بستر گرافنی، جریان اکسایش نسبت به گرافن اکسید کاهش‌یافته به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است که می‌تواند در ویژگی حسگری نانوکامپوزیت گرافن اکسید کاهش‌یافته/ مگنتیت کارآمد باشد.

کلیدواژه‌ها