ساخت و مشخصه یابی اپتیکی و الکتریکی قطعات ساندویچی نانوساختار بروموایندیوم فتالوسیانین

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

در این پژوهش، ساخت، بررسی موفولوژی و مشخصه یابی الکتریکی و اپتیکی قطعات نیمه هادی که دارای ساختار ساندویچی متشکل از یک لایه نازک نانوساختارهای بروموایندیوم فتالوسیانین و الکترودهای آلومینیومی هستند گزارش می شود. برای ایجاد این قطعات از روش لایه نشانی تبخیر باریکه الکترونی در خلاء ۵-۱۰میلی بار، پرداخته شده است. برای مشخصه یابی الکتریکی تاثیر دما و فرکانس روی مکانیزم رسانش جهت تعیین فرایند انتقال حامل ها مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که ظرفیت و عامل اتلاف با افزایش فرکانس و دما افزایش می یابند. رفتار ظرفیت و عامل اتلاف تطبیق خوبی با مدل گاسوامی-گاسوامی دارد و در این مورد تئوری هوپینگ غالب است. علاوه براین، آنالیز طیف جذبی نشان می دهد که گاف انرژی اپتیکی ۳ الکترون ولت است. بنابراین وابستگی دمایی و فرکانسی ویژگی های الکتریکی نانوساختارهای بروموایندیوم فتالوسیانین نشان می دهد که این نانوساختارها پتانسیل خوبی برای کاربرد حسگری دارند.
 

کلیدواژه‌ها