توسعه نانوآنتن های مدوله شده موج نشتی نوری به منظور شکل دهی نور

نویسندگان

گروه مخابرات میدان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، به توسعه آنتن‌های موج نشتی در باند مخابرات نوری و طول موج 1550 nm به منظور شکل دهی نور به طور دلخواه پرداخته شده است. در این راهکار، با بهره مندی از موجبرهای دورگه پلاسمونیک که تلفات کم و قابلیت مجتمع سازی بهتری دارند، به سنتز آنتنهای موج نشتی مدوله شده، خواهیم پرداخت. سنتز شکل پرتو در این آنتنها با ایجاد تغییرات در ضخامت لایه سیلیکونی موجبر دورگه پلاسمونیک حاصل می شود. تغییرات ایجاد شده در ساختار موجبر، تغییرات سرعت نور را به دنبال دارد و باعث می شود مقادیر متفاوت نشتی، حاصل شوند. در نهایت با مهندسی این مقادیر نشتی، به تامین شکل پرتو دلخواه می پردازیم. از مزایای راهکار پیشنهادی نسبت به پژوهش های گذشته، می توان به قابلیت تجمیع پذیری، تامین هر شکل پرتو دلخواه و پهنای باند بالای آنتنهای پیشنهادی، اشاره کرد. از کاربردهای آن نیز می توان به مواردی چون سیستمهای تشخیص فاصله به کمک نور، مخابرات نوری بی سیم و افزایش بازدهی سلولهای خورشیدی، اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


[1]L.Cao,J.-S.Park,P.Fan,B.Clemens,andM.L.Brongersma,“Resonantgermaniumnanoantennaphotodetectors,”Nanoletter,10,12291233,2010.[2]J.N.Anker,W.P.Hall,O.Lyandres,N.C.Shah,J.Zhao,andR.P.VanDuyne,“Bio-sensingwithplasmonicnano-sensors,”Naturematerial,7,442453,2008.[3]V.Ebrahimi,L.Yousefi,M.M.Taheri,“Enablinginter-andintra-chipopticalwirelessinterconnectbytheaidofhybridplasmonicleaky-waveopticalantennas,”Opticalcommunications,382,119-126,2017.
[4]L.Novotny,andS.J.Stranick,“Near-fieldopticalmicroscopyandspectroscopywithpointedprobes,”Annularreviewphysicschemistry,57,303-331,2006.[5]Q.Song,F.Qian,E.Tien,I.Tomov,J.Meyer,X.Sang,andO.Boyraz,“Imagingbysilicononinsulatorwaveguides,”Appliedphysicsletter,94,231101231101,2009.[6]C.K.Toth,“R&dofmobilelidarmappingandfuturetrends,”presentedattheASPRSannularconference,Baltimore,MD,USA,2009.[7]F.Taghian,V.Ahmadi,andL.Yousefi,"EnhancedThinSolarCellsUsingOpticalNano-AntennaInducedHybridPlasmonicTravelling-Wave,"Journaloflight-wavetechnology,34,1267-1273,2016.[8]L.Yousefi,andA.C.Foster,“Waveguide-fedopticalhybridplasmonicpatchnano-antenna,”Opticsexpress,20,195111,2012.[9]L.Yousefi,“Highlydirectivehybridplasmonicleakywaveopticalnanoantenna,”Progresselectromagneticresearchletter,50,8590,2014.[10]M.A.Panahi,L.YousefiandM.Shahabadi,"HighlyDirectiveHybridPlasmonicLeaky-WaveOpticalAntennaWithControlledSide-LobeLevel,"Journaloflight-wavetechnology,33,4791-4798,2015.[11]B.A.Nia,L.YousefiandM.Shahabadi,"IntegratedOptical-PhasedArrayNanoantennaSystemUsingaPlasmonicRotmanLens,"Journaloflight-wavetechnology,34,2118-2126,2016.
[12]M.Saad-Bin-Alam,M.I.Khalil,A.RahmanandA.M.Chowdhury,"HybridPlasmonicWaveguideFedBroadbandNanoantennaforNano-photonicApplications,"IEEEphotonictechnologyletter,27,1092-1095,2015.[13]A.OlinerandA.Hessel,"Guidedwavesonsinusoidally-modulatedreactancesurfaces,"IREtransactiononantennaandpropagation,7,201-208,1959.[14]C.Balanis,AntennaTheory:AnalysisandDesign.SanFrancisco,Ed.3rd,Hoboken,NJ:JohnWiley,2005.[15]M.Esquius-Morote,J.S.Gómez-Dı ́azandJ.Perruisseau-Carrier,"SinusoidallyModulatedGrapheneLeaky-WaveAntennaforElectronicBeam-scanningatTHz,"IEEEtransactionterahertzscienceandtechnology,4,116-122,2014.[16]M.Farmahini-FarahaniandH.Mosallaei,"Functional-GradedIndexMetasurfacesforInfraredRadiationandGuiding,"IEEEtransactiononnano-technology,14,75-81,2015.[17]X.Liu,andA.Alu,“Subwavelengthleaky-waveopticalnanoantennas:Directiveradiationfromlineararraysofplasmonicnanoparticles,”PhysicReviewB,82,144305,2010.[18]Y.Wang,A.S.Helmy,andG.V.Eleftheriades,“Ultra-widebandopticalleaky-waveslotantennas,”Opticsexpress,19,1239212401,2011.[19]Q.Song,S.Campione,O.Boyraz,andF.Capolino,“Silicon-basedopticalleakywaveantennawithnarrowbeamradiation,”Opticsexpress,19,87358749,2011.[20]W.D.Sacher,Y.Huang,L.Ding,B.J.Taylor,H.Jayatilleka,G.-Q.Lo,andJ.K.Poon,“Widebandwidthandhighcouplingefficiencysi3n4onsoidual-levelgratingcoupler,”Opticsexpress,22,1093810947,2014.
[21]D.Dai,andS.He,“Asilicon-basedhybridplasmonicwaveguidewithametalcapforanano-scalelightconfinement,”Opticsexpress,17,1664616653,2009.[22]R.Salvador,A.Martinez,C.Garcia-Meca,R.Ortuno,andJ.Marti,“Analysisofhybriddielectricplasmonicwaveguides,”IEEEjournalofselectedtopicsinquantumelectronics,14,14961501,2008.[23]P.B.JohnsonandR.W.Christy,“Opticalconstantsofthenoblemetals”,PhysicReviewB,6,43704379,1972