اثر اندازه و شکل بر دمای‌کوری نانوساختارها گادولینیم: شبیه‌سازی مونت‌کارلو

نویسندگان

بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر اندازه و شکل نانوساختار بر دمای‌کوری گادولینیم با شکل‌های کروی، نانومیله و لایه نازک بر اساس الگوریتم مونت‌کارلو و با استفاده از نرم‌افزار ومپایر شبیه‌سازی شده است. دمای‌کوری نانوذرات کروی گادولینیم با کاهش اندازه از 10 به 1 نانومتر، از 289 کلوین به 245 کلوین کاهش می‌یابد. مشاهده می‌شود دمای‌کوری نانومیله‌های گادولینیم، با افزایش قطر نانومیله در یک نسبت ابعادی ثابت و همچنین با طول ثابت، افزایش می‌یابد. بعلاوه، مشاهده می‌شود که با افزایش ضخامت لایه نازک گادولینیم، دمای‌کوری افزایش می‌یابد. در نهایت، داده های شبیه سازی، با معادلات معرفی شده توسط سایر محقیقن تطبیق و ثابت معادلات استخراج می‌شود.

کلیدواژه‌ها