بررسی وابستگی دمایی طیف فلورسانس نانوذرات تبدیل افزایشی NaYF4:Yb3 ,Er3

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

در سال های اخیر نانوذرات تبدیل افزایشی فرکانس بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و کاربردهای متنوعی نیز پیدا کرده اند. در این پژوهش اثر دما بر روی عملکرد فوتونیکی نانوذرات تبدیل افزایشی فرکانس NaYF4:Yb3 ,Er3 مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور این نانوذرات در ماتریس پلیمری قرار می گیرند و توسط لیزر ۹۸۰ نانومتر تحریک می شوند. طیف فلورسانس دارای ۴ بیشینه در نواحی قرمز، سبز و آبی است و به رنگ سبز قابل مشاهده است. سپس دمای این نانوذرات به آهستگی از 25 درجه ی سانتی گراد تا 75 درجه ی سانتی گرادافزایش و سپس کاهش داده می شود و تغییرات شدت تابش فلورسانس در بیشینه های ۵۲۵ و ۵۴۱ نانومتر مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که با افزایش دما شدت فلورسانس به دلیل افزایش گذار غیر تابشی از تراز برانگیخته به تراز پایین که ناشی از ارتعاشات فوتونی ماتریس میزبان NaYF4 است کاهش می‌یابد و با کاهش دما دوباره افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها