طراحی حسگر ملکول های زیستی بر مبنای پلاسمون های سطحی ایجاد شده در گریتنیگ گرافن-طلا و بررسی اثر هندسه گریتینگ بر حساسیت

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، شهر بوشهر، استان بوشهر

چکیده

به دلیل اهمیت روزافزون حسگرها در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، نیاز به حسگرهای زیستی با کارایی بالا یکی از اهداف محققان است. در این مقاله ساختاری متشکل از گریتینگ گرافن-طلا، که پلاسمون‌های قوی را در ناحیه فروسرخ نزدیک تشکیل داده برای آشکارسازی تغییرات ضریب‌شکستو درنتیجه غلظت بعضی مواد زیستی و به‌طورکلی تمام موادی با بازه ضریب شکست 000.1 تا 006.1 پیشنهاد داده‌شده است. حساسیت و کیفیت حسگر پیشنهادی مورد محاسبه قرار گرفته‌شده و اثرات پارامترهای ساختاری و ویژگی‌های نور فرودی بر روی این فاکتورها موردبررسی قرارگرفته شده است. بهترین نتیجه برای مواد با ضریب شکست 1.100 با ضریب کیفیت 9750 حاصل شده است. همچنین امکان سنجش برخی از مولکول‌های زیستی با ظرفیت شناسایی توسط این حسگر مانند آب، گلوکز، MDCK و خون با تغییرات ضریب‌شکست 001.0 بررسی شده است که مقدار کیفیت بالای 6000 برای این مواد بدست آمده است.
 

کلیدواژه‌ها