ارزیابی خاصیت ضدباکتری دی‌اکسیدتیتانیوم آلاییده با روی تثبیت شده بر روی بنتونیت

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر آلایش یون روی بر روی فعالیت ضدباکتری نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم تثبیت شده بر روی پایه بنتونیت با روش نمک مذاب می‌باشد. نانوکامپوزیت‌های تهیه شده توسط پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی، طیف‌بینی تفکیک انرژی اشعه ایکس و طیف‌بینی بازتاب نفوذی شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل میکروسکوپ الکترونی کلوخه‌های نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم تشکیل شده بر روی سطح بنتونیت را نشان می‌داد. خواص مواد ورقه ای بنتونیت پس از تثبیت دی‌اکسیدتیتانیوم حفظ شد و نانوکامپوزیت‌ها فعالیت ضدباکتری نشان دادند. شکاف انرژی نانوذره دی‌اکسیدتیتانیوم بدون پایه 25/3‌ الکترون‌ولت بود که پس از تثبیت نانوذرات بر روی پایه شکاف انرژی تغییر بسیار کمی کرد. پس از آلایش با مقدار 5 و 10 روی، مقدار شکاف انرژی بترتیب تا 04/3 الکترون‌ولت کاهش یافت. بر اساس آنالیز پراش اشعه ایکس با روش ارائه شده در این تحقیق فاز کریستالی نانوذرات در تمامی کامپوزیت‌ها آناتاز بود و اندازه کریستالی نانوذرات تشکیل شده بر روی بنتونیت کمتر از 50 نانومتر بوده است. در نهایت، آلایش روی در ساختار نانوکامپوزیت موجب افزایش خاصیت ضد میکروبی آنها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the antibacterial effect ofZn-dopedTiO2 nanoparticlesimmobilized on the bentonite

نویسندگان [English]

  • M. Ghorbanpour 1
  • A. Eini 2
1 Chemical Engineering Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
2 Department of food science, Islamic Azad University-Sarab Branch
چکیده [English]

The aim of this study was the evaluation of the antibacterial effect of Zn-doped TiO2 nanoparticles immobilized on the bentonite prepared via molten salt method. The prepared nanocomposites were characterized by scanning electron microscope SEM, X-ray diffraction XRD, Energy-dispersive X-ray spectroscopy EDX, UV-Vis diffusive reflectance spectrometer UV-Vis DRS. SEM was showed that agglomeration of TiO2 nanoparticles formed on the bentonite surface. The band gap energy of TiO2 nanoparticles and TiO2/bentonite was about 3.25 eV. After doping of 5 and 10 Zn, the band gap was decreased to 3.2 and 3.17 eV, respectively. According to XRD results, the crystalline phase of the TiO2 nanoparticles in all of the nanocomposites was anatase. The crystalline size of nanoparticles was less than 50 nm. Finally, doping of Zn in the nanocomposites increased their antibacterial activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • Bentonite
  • TiO2
  • Doping
  • Zinc