ارزیابی خاصیت ضدباکتری دی‌اکسیدتیتانیوم آلاییده با روی تثبیت شده بر روی بنتونیت

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر آلایش یون روی بر روی فعالیت ضدباکتری نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم تثبیت شده بر روی پایه بنتونیت با روش نمک مذاب می‌باشد. نانوکامپوزیت‌های تهیه شده توسط پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی، طیف‌بینی تفکیک انرژی اشعه ایکس و طیف‌بینی بازتاب نفوذی شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل میکروسکوپ الکترونی کلوخه‌های نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم تشکیل شده بر روی سطح بنتونیت را نشان می‌داد. خواص مواد ورقه ای بنتونیت پس از تثبیت دی‌اکسیدتیتانیوم حفظ شد و نانوکامپوزیت‌ها فعالیت ضدباکتری نشان دادند. شکاف انرژی نانوذره دی‌اکسیدتیتانیوم بدون پایه 25/3‌ الکترون‌ولت بود که پس از تثبیت نانوذرات بر روی پایه شکاف انرژی تغییر بسیار کمی کرد. پس از آلایش با مقدار 5 و 10 روی، مقدار شکاف انرژی بترتیب تا 04/3 الکترون‌ولت کاهش یافت. بر اساس آنالیز پراش اشعه ایکس با روش ارائه شده در این تحقیق فاز کریستالی نانوذرات در تمامی کامپوزیت‌ها آناتاز بود و اندازه کریستالی نانوذرات تشکیل شده بر روی بنتونیت کمتر از 50 نانومتر بوده است. در نهایت، آلایش روی در ساختار نانوکامپوزیت موجب افزایش خاصیت ضد میکروبی آنها شد.

کلیدواژه‌ها