اثرات غلظت منبع گوگرد و زمان لایه نشانی بر ساختار، مورفولوژی و خواص نوری لایه های نازک نانوبلوری ZnS

نویسندگان

1 گروه شیمی فیزیک،دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

2 گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

در این تحقیق، لایه های نازک نانو ساختار ZnS به ضخامت ۱3۰ تا 21۰ نانومتر به روش لایه نشانی حمام شیمایی بر روی زیر لایه‌های شیشه‌ای در دمای ͦ C۷۰ تهیه شد. در این روش، به جای آمونیاک از تری اتیل آمین به عنوان عامل کمپلکس دهنده و تیواستامید به عنوان منبع گوگرد استفاده شد. تغییرات غلظت نسبی تیواستامید به Zn و زمان لایه نشانی بر ساختار، مورفولوژی سطح ، اندازه نانوذرات، تراکم دانه بندی ذرات، ضخامت و خواص نوری لایه ها با استفاده ازدستگاههای XRD ، FE-SEM ، AFM و طیف سنجی UV-Vis. مورد بررسی قرار گرفت. نتایج طیف عبوری UV-Vis نمونه ها نشان داد که مقدارعبور نور از لایه‌ها در ناحیه مرئی بیش از ۷۰ بوده و مقدار شکاف نوار لایه ها در حدود eV 3/4-75/3 تخمین زده شد. نتایج XRDمشخص کرد که لایه های تهیه شده بخوی بصورت بلوری درآمده و ساختار مکعبی دارند. تصاویر FE-SEM نمونه ها نشان داد که سطح لایه ها بطور یکنواخت از نانو ذرات کروی ریز و متراکم تشکیل شده اند.

کلیدواژه‌ها