محاسبه ضرایب شکست، ضرایب جذب و پذیرفتاری مرتبه سوم در مخلوط بلورمایع نماتیک 5CB و نانوذرات zns

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نیشابور، شهر نیشابور، استان خراسان رضوی

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، استان تهران

چکیده

در این پژوهش، پذیرفتاری مرتبه سوم نانوذرات ZnS که در بلورمایع نماتیک 5CB آلاییده شده مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است. ابتدا نانوذرات ZnS به‌روش هیدروترمال تهیه شدند. سپس این نانوذرات با درصد وزنی wt. 1 به بلورمایع نماتیک اضافه شد. بعد از آن، برای محاسبه پذیرفتاری مرتبه سوم، ضرایب جذب خطی و غیرخطی و ضرایب شکست خطی و غیرخطی به دست آمد. منبع نور مورد استفاده در این تحقیق، لیزر پیوسته هلیوم نئون با طول موج nm 632.8 می‌باشد. جهت‌گیری اولیه ملکول‌ها عمودی است. نتایج نشان می‌دهد که پدیده‌های غیرخطی خودواگرایی و جذب دو فوتونی در نمونه رخ داده است. با توجه به نتایج بدست آمده ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی بلور مایع نماتیک 5CB به همراه نانوذرات ZnS به ترتیب 5 و 3 برابر ضریب شکست و ضریب جذب غیرخطی بلور مایع نماتیک 5CB خالص می باشد.

کلیدواژه‌ها