بررسی نظری تأثیر فاصله چشمه تا زیرلایه بر لایه نشانی مس به روش تبخیر حرارتی

چکیده

لایه های نازک مس به طور گسترده در حسگرهای امنیتی، حسگرهای پزشکی، صفحات خورشیدی، لیزرهای قفل شده مد، درمان سرطان و .... کاربرد دارند. روش تبخیر حرارتی روش مناسبی برای ایجاد لایه های نازک مس است. فاصله بین چشمه مس و زیرلایه پارامتر مهمی است که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، در این مقاله تأثیر این کمیت بر فرایند ایجاد لایه نازک مس با روش تبخیر حرارتی به صورت نظری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که فشار بخار مس بر سطح
زیرلایه، نرخ لایه نشانی و ضخامت لایه نازک با افزایش این فاصله کاهش مییابد. در حالیکه مقدار یکنواختی ضخامت لایه نازک با افزایش این فاصله بهبود می یابد. با افزایش فاصله از ۱۳cmتا ۳۳cmنرخ لایه نشانی از 5/57nm/sتا ۱/۱2nm/sکاهش و پهنای تابع ضخامت لایه از 56nmتا ۱20nmافزایش می یابد. همچنین، تابع وابستگی پهنای ضخامت و نرخ لایه نشانی لایه نازک به فاصله چشمه تا سطح زیرلایه ارائه شده است تا فاصله مناسب با توجه به کاربرد لایه نازک انتخاب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical study on the effect of source-to-substrate distance on copper thin film deposited by thermal evaporation technique

چکیده [English]

Copper thin films are widely used in security sensors, medical sensors, solar panels, mode locked laser, cancer treatment, and so on. Thermal evaporation is a common technique for deposition of copper thin
films. The distance between the copper source and the substrate is an important parameter that has not been investigated yet. Therefore, the effect of this parameter on the process of copper thin film deposition by thermal evaporation is investigated theoretically in this paper. The results showed that the copper vapor pressure on the substrate surface, the deposition rate and the thickness of the thin layer decreased with increasing this distance, whereas the uniformity of the film thickness improved with increasing the distance. The deposition rate decreased from 5.57nm/s to 1.12 nm/s and the thickness uniformity increases from 56 nm to 120 nm with increasing distance from 13 cm to 33 cm. Also, the dependence of thickness uniformity and deposition rate on the source-to-substrate distance was presented to select the appropriate distance according to the application of the thin layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper thin film
  • Thermal evaporation
  • Simulation
  • Deposition rate
  • Physical vapor deposition