استخراج نمودارهای فازی در نانو فیلم‌های نازک ناهمسانگرد آیزینگ با سطوح رقیق شده با استفاده از اتوماتای سلولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

چکیده

نمودارهای فازی مدل آیزینگ سه لایه­ای آنیزوتروپیک بر شبکه­ های مربعی با سطوح رقیق شده با استفاده از اتوماتای سلولی احتمالی بر مبنای الگوریتم گلوبر با دقت بسیار بالایی استخراج شده ­است. دمای بحرانی کاهش یافته برای ثابت­های جفت شدگی بین نزدیکترین همسایه به صورت: J ≠  Js  ≠  J1 محاسبه شده است،  که در این جا J و Js  به ترتیب ثابت جفت شدگی بین نزدیکترین همسایه ­ها در لایه درونی و لایه سطح هستند، و هر سایت مغناطیسی در لایه سطح به وسیله برهم­ کنش تبادلیJ1   با نزدیکترین همسایه در لایه درونی جفت می ­شود. در مورد جف ت­شدگی آنتی­فرومغناطیس میان لایه ­ها، نتایج شبیه­ سازی نشان از وجود نقطه جبران در دیاگرام فازی می­ دهد.

کلیدواژه‌ها