ساخت نانوسیم‌های Fe84P16 و بررسی اثر بسامد انباشت برروی خواص مغناطیسی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک-دانشکده علوم-دانشگاه کردستان- سنندج -ایران

2 گروه فیزیک- دانشکده علوم-دانشگاه کردستان- سنندج -ایران

3 گروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران

چکیده

نانوسیم‌‌های Fe84‌P16در قالب اکسید آندی آلومینیم با روش الکترو‌انباشت تحت جریان متناوب در بسامدهای متفاوت
(۱۰۰۰-۵۰ هرتز) ساخته شدند. قالب های اکسید آندی آلومینیم با روش آندایز دو مرحله­ای تهیه شدند. اثر بسامد انباشت و تابکاری حرارتی بر روی ویژگی مغناطیسی و ساختار بلوری  نانوسیم‌‌های بررسی شد. نانوسیم‌‌های ساخته شده با دستگاه­های مغناطوسنج نیروی گرادیان اتمی (AGFM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف­ سنجی پراش پرتو ایکس (XRD) و طیف ­سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDX) آنالیز شدند. تصویر SEM  نشان داد که قطر نانوسیم‌‌ها ۳۰-۵۰  نانومتر است و از  XRD ساختار بلوری آنها مکعبی مرکز حجمی بدست آمد. ویژگی مغناطیسی نانوسیم‌ها (میدان وادارندگی و نسبت مربعی)  با دستگاه AGFM مطالعه شد. نتایج بدست آمده از بررسی اثر بسامد بر   ویژگی مغناطیسی نشان داد که نانوسیم تهیه شده در بسامد انباشت ۲۰۰ هرتز دارای بیشترین میدان وادارندگی (۱۱۴۹ اورستد) است و همچنین، مشاهده شد که با افزایش بسامد  نسبت مربعی افزایش می­یابد. برای مطالعه اثر تابکاری حرارتی، نمونه­ها در گستره دمایی ۶۰۰-۳۰۰ درجه سانتیگراد تابکاری شدند. نتایج نشان داد که تابکاری نمونه‌ها باعث افزایش بلورینگی و در نتیجه بهبود ویژگی مغناطیسی آنها می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of Fe84P16 nanowires and study the effect of the deposition frequency on their magnetic properties

نویسندگان [English]

  • Zahra Alemipour 1
  • Bandar Astinchap 2
  • Tayebeh Kakavandi 3
1 Department of Physics, University of Kurdistan,Sanandaj, Iran
2 Department of Physics. University of Kurdistan. Sanandaj. Iran
3 Department of Physics. University of Kurdistan. Sanandaj. Iran
چکیده [English]

Fe84P16 nanowires were fabricated by AC electrodeposition method at various frequencies (50-1000Hz) into 1000Hz) into anodic oxide (AAO) templates. The AAO templates are prepared by a two-step anodizing process. The synthesized nanowires were analyzed using alternating gradient force magnetometer (AGFM), scanning electronic microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The effect of deposition frequency and thermal annealing on magnetic properties and structural of nanowires were investigated. The STM image indicated that the diameter of nanowires is between 30-50 nm. The XRD pattern shows that the crystalline structure of nanowires is bbc. The magnetic properties (coercivity field and squareness) of samples were measured by alternative gradient force magnetic (AGFM). The effect of frequency on magnetic properties of nanowires exhibits that the highest coercivity (1149Oe) obtained for nanowires prepared at 200 Hz and also the squareness of nanowires increased by increasing of electrodeposition frequency. For studying the effect of annealing on the magnetic properties of nanowires, all nanowires were annealed at temperature range (300- 600 oC). The results show that the crystallinity of nanowires increases after annealing and consequently the magnetic properties are improved.