اثر غلظت کاتالیست بر تخریب رنگ متیلن بلو با استفاده از نانوذرات فسفید نیکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

در این پژوهش، نانوساختار فسفید نیکل به روش آب­گرمایی با استفاده از پیش ماده­های کلرید نیکل و فسفر قرمز ساخته شد. نمونه سنتز شده با استفاده از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) و جذب در ناحیه مرئی- فرابنفش شناسایی شد. نتایج نشان داد که نمونه دارای ساختار بلوری دو فازی Ni2P/Ni12P5 است و دارای ریخت­شناسی نانوذرات کروی است. سپس، اثر غلظت­های متفاوت کاتالیست (20 ppm ، 100 ppm ، 200 ppm و1000 ppm) بر مقدار تخریب آلاینده متیلن بلو، تحت تابش نور فرابنفش و بدون افزودن هیچگونه ماده دیگری، بررسی شد. مشخص شد کاتالیست با غلظتppm  100 دارای بیشترین مقدار تخریب است. با افزایش بیشتر غلظت کاتالیست در محلول، به دلیل کدر شدن تعلیقه و تجمع نانوذرات در غلظت­های بالا، مقدار تخریب کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of catalyst concentration on methylene blue dye degradation by using nickel phosphide nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Ehsan Farahi
  • N. Memarian
Department of Physics, Faculty of Physics, Semnan University,
چکیده [English]

In this study, nickel phosphide nanostructure was fabricated by hydrothermal method using nickel chloride and red phosphorus precursors. The prepared sample was characterized by using XRD, FESEM and UV-Vis absorption analysis. The results showed that the sample has a bi-phase Ni2P / Ni12P5 crystal structure and has a spherical nanoparticle morphology. Then, the effect of different concentrations of catalyst (20 ppm, 100 ppm, 200 ppm, and 1000 ppm) on methylene blue degradation under UV light irradiation, without any other additive, was investigated. It was found that catalyst with a concentration of 100 ppm had the highest degradation value. By further increase of the catalyst concentration in the solution, the degradation rate decreases due to an increase in the opacity of the suspension and agglomeration of nanoparticles at high concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickel phosphide
  • Hydrothermal
  • photocatalytic properties
  • biphasic compound