اثر غلظت کاتالیست بر تخریب رنگ متیلن بلو با استفاده از نانوذرات فسفید نیکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

در این پژوهش، نانوساختار فسفید نیکل به روش آب­گرمایی با استفاده از پیش ماده­های کلرید نیکل و فسفر قرمز ساخته شد. نمونه سنتز شده با استفاده از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) و جذب در ناحیه مرئی- فرابنفش شناسایی شد. نتایج نشان داد که نمونه دارای ساختار بلوری دو فازی Ni2P/Ni12P5 است و دارای ریخت­شناسی نانوذرات کروی است. سپس، اثر غلظت­های متفاوت کاتالیست (20 ppm ، 100 ppm ، 200 ppm و1000 ppm) بر مقدار تخریب آلاینده متیلن بلو، تحت تابش نور فرابنفش و بدون افزودن هیچگونه ماده دیگری، بررسی شد. مشخص شد کاتالیست با غلظتppm  100 دارای بیشترین مقدار تخریب است. با افزایش بیشتر غلظت کاتالیست در محلول، به دلیل کدر شدن تعلیقه و تجمع نانوذرات در غلظت­های بالا، مقدار تخریب کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها