تهیه، شناسایی و مطالعه ضدمیکروبی نانوچندسازه زئولیت Y- پلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

زئولیت Y، MIL-53 و نانوکامپوزیت زئولیت - MOF سنتز شد. نمونه‌های سنتز شده با استفاده از پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری موردبررسی و شناسایی قرار گرفتند. در الگوی پراش نانوچندسازه زئولیت Y - پلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل IL-53M پیک‌های پراشی که فقط به زئولیت و همچنین پلیمر کوئوردینانسی اختصاص دارد، مشاهده شد. با توجه به نتیجه میکروسکوپ الکترنی عبوری نانوچندسازه، مشخص شد که این ترکیب با ساختار هسته – پوسته سنتز شده است و در این تصویر دو ناحیه دیده می‌شود. یک ناحیه تاریک مربوط به زئولیت Y با قطری حدود 500 نانومتر و یک قسمت روشن با متوسط قطری حدود 60 نانومتر که مربوط به ترکیب MOF است. نتیجه‌های EDX نمونه نانوچندسازه زئولیت Y - پلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل IL-53M نشان می‌دهد که نانوچندسازه شامل همه عنصرهای تشکیل‌دهنده لازم است. عنصرهای O، C ، Al ، Na  و Si به طور همگن در آن توزیع شده‌اند. در این پژوهش، ویژگی‌های ضدباکتری نمونه‌های تهیه‌شده به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت‌کننده از رشد و انتشار از دیسک، در مقایسه با آنتی بیوتیک‌های استاندارد، علیه باکتری‌های (گرم منفی) اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا و (گرم مثبت) استافیلوکوکوس اورئوس موردبررسی قرار گرفت. نانوچندسازه فعالیت ضدباکتری با حداقل غلظت مهارکنندگی g/mlµ 55 را در مقابل باکتری‌های اشرشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا و  استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد.

کلیدواژه‌ها