تهیه، شناسایی و مطالعه ضدمیکروبی نانوچندسازه زئولیت Y- پلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

زئولیت Y، MIL-53 و نانوکامپوزیت زئولیت - MOF سنتز شد. نمونه‌های سنتز شده با استفاده از پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری موردبررسی و شناسایی قرار گرفتند. در الگوی پراش نانوچندسازه زئولیت Y - پلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل IL-53M پیک‌های پراشی که فقط به زئولیت و همچنین پلیمر کوئوردینانسی اختصاص دارد، مشاهده شد. با توجه به نتیجه میکروسکوپ الکترنی عبوری نانوچندسازه، مشخص شد که این ترکیب با ساختار هسته – پوسته سنتز شده است و در این تصویر دو ناحیه دیده می‌شود. یک ناحیه تاریک مربوط به زئولیت Y با قطری حدود 500 نانومتر و یک قسمت روشن با متوسط قطری حدود 60 نانومتر که مربوط به ترکیب MOF است. نتیجه‌های EDX نمونه نانوچندسازه زئولیت Y - پلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل IL-53M نشان می‌دهد که نانوچندسازه شامل همه عنصرهای تشکیل‌دهنده لازم است. عنصرهای O، C ، Al ، Na  و Si به طور همگن در آن توزیع شده‌اند. در این پژوهش، ویژگی‌های ضدباکتری نمونه‌های تهیه‌شده به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت‌کننده از رشد و انتشار از دیسک، در مقایسه با آنتی بیوتیک‌های استاندارد، علیه باکتری‌های (گرم منفی) اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا و (گرم مثبت) استافیلوکوکوس اورئوس موردبررسی قرار گرفت. نانوچندسازه فعالیت ضدباکتری با حداقل غلظت مهارکنندگی g/mlµ 55 را در مقابل باکتری‌های اشرشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا و  استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation, Characterization and Antimicrobial Study of Zeolite Y - MOF Nanoporous Coordination Polymer Nanocomposite

نویسندگان [English]

  • farzaneh azadi 1
  • afshin pourahmad 1
  • shabnam sohrabnezhad 2
  • mohammad nikpasand 1
چکیده [English]

: Zeolite Y, MIL-53, and zeolite – MOF nanocomposite were synthesized. Synthesized samples were evaluated using X-ray diffraction, scanning electron microscopy, energy dispersive X-Ray spectroscopy and transmission electron microscopy. The XRD profiles of the zeolite Y /MIL-53 nanoporous coordination polymer nanocomposite depicted diffraction peaks that had been ascribed to individual MIL-53 MOF and zeolite Y. Based on the transmission electron microscopy result of the nanocomposite, it was determined that the compound was synthesized with a core-shell structure. TEM image of the consisted of two regions. One dark region related to Zeolite Y with a diameter of about 500 nm and light part with an average diameter of 60 nm that related to the MIL-53 shell. The EDX spectra of the core@shell sample show that the nanocomposite contained O, C, Al, Na, and Si elements. In this research, disk diffusion method and MIC were used to evaluate the antibacterial activity of prepared samples on gram-negative (E. coli and Pseudomonas aeruginosa) and gram-positive (S. aureus) compared to standard commercial antibiotic disks. Nanocomposite exhibited antibacterial activity with minimal inhibitory concentration of 55 µg/mL against E. coli, Pseudomonas aeruginosa and S. aureus.