کوانتوم دات‌های کربنی در طراحی یک حسگر جدید برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد برای تشخیص پوترسین و کاداورین در مواد پروتئینی در حال فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

چکیده

عدم تشخیص فساد مواد غذایی به‌ویژه فرآورده‌های گوشتی در بسیاری از موارد به مسمومیت‌های غذایی و موارد حاد حتی منجر به مرگ خواهد شد. ازاین‌رو، آگاهی از کیفیت مواد غذایی مورد مصرف و به‌طور ویژه تشخیص فساد فرآورده‌های گوشتی می‌تواند نقش بسزایی را در کاهش عوارض ناشی از مصرف فرآورده‌های گوشتی فاسد داشته باشد. گوشت زمانی که شروع به تجزیه می کند، ترکیباتی شناخته شده به عنوان آمین های بیوژنیک مانند کادورین و پوترسین را تولید می کند. از این رو در این پژوهش به طراحی یک نانوحسگر با دقت بالا بر پایه نقاط کوانتومی کربنی پرداخته شده است تا این مواد به عنوان نخستین علامت فساد گوشت، در کمترین غلظت ممکن و در سریعترین زمان شناسایی شوند. هنگامی که نقاط کوانتومی کربنی در معرض گاز مشخصی قرار میگیرد توانایی آن برای انتقال جریان الکتریکی دستخوش تغییرات می شود که از روی این تغییرات می ‌توان نوع گاز را شناسایی کرد. هرچه واکنش بین گاز و سطح نقاط کوانتومی کربنی قوی تر باشد تغییرات در ساختار و همچنین باندهای انرژی جاذب بیشتر خواهد بود. انرژی جذب پوترسین و کاداورین جذب شده بر روی نقاط کوانتومی کربنی نشانگر آن است به ترتیب برابر با 64/3- و 56/4- الکترن ولت می باشد که نشان از یک جذب شیمیایی قوی می باشد. تغییرات باند گپ نقاط کوانتومی کربنی هنگامی که ملکول پوترسین جذب سطح می‌شود برابر 71/0 الکترون ولت و برای جذب کاداورین برابر 59/0 الکترون ولت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Carbon quantum dots in the design of a new sensor to detect putrescine and cadaverine in spoiling food

نویسنده [English]

  • Mehdi Yoosefian
Department of Chemistry, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
چکیده [English]

Failure to detect food corruption, especially meat products, will in many cases lead to food poisoning and finally cases death. Therefore, knowledge of the quality of used foodstuffs and, specially, the detection of meat products corruption can have a significant role in reducing the complications of consumption of corrosive meat products. Meat, when it begins to decompose, produces compounds known as biogenic amines such as cadaverine and putrescine. Hence, in this study, a high-precision nanosensor based on carbon quantum dots was designed to identify these as the first sign of meat corruption at the lowest possible concentration at the fastest time. When the quantum dot is exposed to a specific gas, its ability to transfer electrical current undergoes changes that can be identified by the type of gas. A stronger reaction between the gas and the surface of the carbon quantum dots will cause more changes in the structure as well as the energy levels of the adsorbent. The adsorption energy of putrescine and cadaverine adsorbed on carbon quantum dots is equal to -3.64 and -4.56 eV, respectively, which indicates a strong chemical absorption. Band gap changes of carbon quantum dots when the putrescine molecule is adsorbed on the surface is equal to 0.71 eV and when cadaverine is adsorbed it is equal to 0.59 eV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Putrescine
  • Sensor
  • Carbon quantum dots
  • Cadaverine
  • Fetid protein substances
 
 [1] L. Maixnerová, A. Horvitz, G. Kuncová, M. Přibyl, M. Šebela, M. Koštejn, “Enzymatic sensor of putrescine with optical oxygen transducer-mathematical model of responses of sensitive layer,” Chemical Papers, 69, 158-166, 2015.
[2] C. Izquierdo, J. C. Nebel, L. Pardo, A. Gonzalez, “Identifying human diamine sensors for death related putrescine and cadaverine molecules,” PLoS computational biology, 14, e1005945, 2018.
[3] M. Majumder, I. Biswas, A. K. Chakraborty, P. S. Devi, N. R. Bandopadhyay, “Piezoelectric behaviour of flexible ZnO-paper nanocomposite,” Sensor Letters, 15, 531-535, 2017.
[4] M. Yoosefian, N. Etminan, “Leucine/Pd-loaded (5, 5) single-walled carbon nanotube matrix as a novel nanobiosensors for in silico detection of protein,” Amino acids, 50, 653-661, 2018.
[5] M. Yoosefian, “A high efficient nanostructured filter based on functionalized carbon nanotube to reduce the tobacco-specific nitrosamines, NNK,” Applied Surface Science, 434, 134-141, 2018.
[6] M. Kaura, M. Kaura, V. K. Sharma, “Nitrogen-doped graphene and graphene quantum dots: A review onsynthesis and applications in energy, sensors and environment,” Advances in Colloid and Interface Science, 259, 44-64, 2018.
[7] D. Zhang, L. Wen, R. Huang, H. Wang, X. Hu, D. Xing, “Mitochondrial specific photodynamic therapy by rare-earth nanoparticles mediated near-infrared graphene quantum dots,” Biomaterials, 153, 14-26, 2018.
[8] T. K. Mondal, D. Dinda, S. K. Saha, “Nitrogen, sulphur co-doped graphene quantum dot: An excellent sensor for nitroexplosives,” Sensors and Actuators B: Chemical, 257, 586-593, 2018.
[9] R. C. Ashoori, “Electrons in artificial atoms,” Nature, 379, 413-419, 1996.
[10] M. Frisch, G. Trucks, H. B. Schlegel, G. Scuseria, M. Robb, J. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G. Petersson, Inc., Wallingford, CT, 2009.
[11] R. F. Bader, “A bond path: a universal indicator of bonded interactions,” The Journal of Physical Chemistry A, 102, 7314-7323. 1998.