تهیه و شناسایی نانوسیال های حاوی نانولوله های کربنی اصلاح شده با اسید های معدنی، سدیم دودسیل سولفات و نانو ذرات مغناطیسی Fe2O3 و مقایسه ضریب هدایت حرارتی آنها

نویسندگان

1 گروه مکاترونیک، دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 مرکز تحقیقات نانو فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش برای بررسی و مقایسه شرایط بهبود ضریب هدایت حرارتی نانوسیال مغناطیسی با دیگر نانوسیالات، سه نمونه نانوسیال عاملدار، نانوسیال با ماده فعال سطحی و نانوسیال مغناطیسی با استفاده از هیبرید نانو لوله کربنی-اکسید آهن برای درصد های وزنی 1/0% ، 15/0% ، 20/0% و 30/0% که همگی زیر 1% هستند در آب مقطر به عنوان سیال پایه تهیه شد. ابتدا برای نانو سیال عاملدار، نانو لوله های کربنی چند دیواره به روش اکسیداسیون اسیدی با گروه عاملی کربوکسیل عاملدار شد، سپس تهیه نانو سیالات با ماده فعال سطحی سدیم دو دسیل سولفات (SDS) صورت گرفت و برای نانوسیال مغناطیسی ابتدا سنتز نانو ذرات مغناطیسی هیبریدی CNT-Fe2O3 با بکارگیری فروسن و تولوئن انجام و درصدهای مختلف وزنی نانوسیال مغناطیسی تهیه شدند. نانو ذرات مغناطیسی هیبریدی سنتز شده با روش TEM شناسایی شدند. برای اولین بار در میان تمامی پژوهش های صورت گرفته تاکنون، ساخت و استفاده از نانو ذرات مغناطیسی هیبرید CNT-Fe2O3 ، انجام شده است.. ضریب هدایت حرارتی نمونه های تهیه شده با دستگاه KD2 برای سه دمای 25، 35 و 45 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که برای درصد های وزنی زیر یک درصد، با افزایش دما و افزایش درصد وزنی نانوسیالات مغناطیسی در مقایسه با دو روش دیگر، افزایش ضریب هدایت حرارتی بیشتری را حاصل کرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and Characterization of Nanofluids Containing Carbon Nanotubes Modified Using Inorganic Acids, Sodium Dodecyl Sulfate and Magnetic Nanoparticles Fe2O3 and Comparison of Their Thermal Conductivity Coefficient

نویسندگان [English]

  • M.H . Aghabozorg 1
  • A.M. Rashidi 2
1 Department of Mechatronics Engineering, Research and Science Azad University, Kermanshah, Iran
2 Nanotechnology Research Center, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study for comparing the thermal conductivity of magnetic nanofluids with other nanofluids ,three sample nanofluids prepared. Functionalized nanofluids, nanofluids with surface active substance and magnetic nanofluids using hybrid carbon nanotube-iron oxide for weight percentages under 1% in distilled water as a base fluid. First functionalized nanofluids, multi-walled carbon nanotubes functionalized with carboxyl functional group was pickling, then preparing nanofluids with Sodium dodecyl sulfate (SDS) surfactant then magnetic nanoparticles was synthesized with hybrid Fe2O3-CNT for the first time .The thermal conductivity coefficient were measured by KD2pro device. The results showed that with enhancement of temperature and weight percentage the thermal conductivity coefficient were increased. magnetic nanofluids showed higher thermal conductivity in comparison with functionalized and nanofluids with surfactant SDS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic Nanofluids
  • Thermal conductivity coefficient
  • Heat transfer
  • Iron oxide nanoparticles
  • Hybrid