ترابرد الکترونی یک شبکه ی نردبانی واپیچیده

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 مرکز پژوهشی فناوری نانو، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش تابع گرین و در رهیافت تنگابست، به بررسی رسانش الکتریکی یک شبکه ی نردبان نامتناهی که قسمتی از آن واپیچیده است، می پردازیم. برای این منظور اثرات تغییر همپوشانی اربیتال های اتم های همسایه و پیچش را در پارامترهای پرش قسمت واپیچیده وارد می کنیم. همچنین با توجه به تقارن های هامیلتونی سامانه، مسئله مورد نظر به مسئله ی دو زنجیره ی ساده تقلیل می یابد. نتایج محاسبات عددی نشان می دهد که رسانش الکترونی قویاً به میزان پیچش و ضریب تغییر قدرت همپوشانی اربیتالی وابسته است. افزایش واپیچیدگی در نردبان مرکزی باعث کوچک تر شدن پنجره انرژی آن شده و در نتیجه ناحیه ی رسانش تشدیدی کاهش می یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic Transport of a Twisted Ladder Network

نویسندگان [English]

  • H. Rabani 1 2
  • M. Mardaani 1 2
  • M. Zandiyan 1
1 Department of Physics, Faculty of Science, Shahrekord University P. O. Box 115, Shahrekord, Iran
2 Department of Physics, Faculty of Science, Shahrekord University P. O. Box 115, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

In this paper, we study the electronic transport of an infinite ladder network that a part of it is twisted by using Green’s function method at the tight-binding approach. For this purpose, we insert the effects of orbital overlapping of the neighbor atoms as well as the effect of twisting, in the tight-binding parameters of the twisted part. Moreover, due to the symmetric considerations of the system Hamiltonian, the under consider problem reduces to the problem of the two simple chains. The numerical results show that the conductance dramatically depends on amount of twisting and the coefficient of variation of orbital overlapping strength. Increasing of twisting in the center ladder causes the decreasing of its energy window and consequently the resonance region becomes smaller.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic conductance
  • tight-binding
  • ladder network
  • twisting