کرنش تراکمی نانولوله های کربنی چندلایه درون بستر تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره

نویسندگان

گروه فیزیک اتمی و مولکولی، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کلوئید نقره سیتراتی با اندازه‌ی نانوذرات nm 17 به روش لی و میسل فراهم گردید. سپس با استفاده از روش محلولی-ژله‌ای نانوکامپوزیت نانولوله‌های کربنی چنددیواره/تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره TiO2 Ag/MWCNTs تهیه شد. با استفاده از دستگاه پتانسیل سنج زتا، اندازه‌ی نانوذرات نقره زیر nm20 تخمین زده شد. با استفاده از طیف‌سنجی رامان، درصدهای متفاوتی از نانولوله‌های کربنی چنددیواره‌ی عامل‌دار شده درون بستر تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره ردیابی شد که یکی از عوامل تاثیرگذار بر جابجایی فرکانس نوارهای رامان است. نوار G cm-1 1583 یکی از نوارهای اصلی نانولوله‌های کربنی در بستر فوق مورد بررسی قرار گرفت و جابجایی آن که تابعی از غلظت نانولوله‌های کربنی بود بدست آمد. با توجه به میزان جابجایی قله این نوار، کرنش تراکمی نانولوله‌های کربنی درون این بستر محاسبه گردید که به میزان قابل توجهی بیشتر از مقدار گزارش شده در کارهای مشابه می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compressive Strain of Multi-Walled Carbon Nanotubes Embedded in Titania Matrix Doped With Silver Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • A. Shakir Hadi Al-Attar
  • R. Malekfar
  • M. Nadafan
Atomic & Molecular Physics Group, Physics Department, Basic Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Citrate colloidal silver nanoparticles were synthesized with 17 nm by Lee and Meisel technique. TiO2-Ag/MWCNTs nanocomposites were synthesized by sol-gel method. The size of colloidal silver nanoparticles were estimated under 20 nm by Dynamic Light Scattering DLS and Zeta analyzer. By Raman spectroscopic methodology different loading of MWCNTs into TiO2-Ag matrix were scanned in which it is an effective factor in shifting Raman frequencies bands. G band 1583 cm-1 that is one of the main bands of MWCNTs in above matrix, was analyzed and evaluated according to the shift of this band as a function of different loading percentages of MWCNTs. According to the amount of shifting of this band, the compressive strain of MWCNTs in the matrix was calculated that is more remarkable than the amount of the reported values in similar works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ag nanoparticles
  • MWCNTs
  • Raman spectroscopy
  • Compressive strain
  • Titania