بررسی عوامل موثر بر اندازه نانو ذرات کیتوزان و آلبومین به روش شبکه های عصبی مصنوعی

نویسندگان

گروه نانو فناوری پزشکی، دانشکده ف نآوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

چکیده

اندازه نانو ذرات می تواند بر عوامل مختلفی مانند زمان ماندگاری در خون، ایمنی زایی، حذف توسط سیستم رتیکولواندوتلیال و میزان سمیت موثر ذرات ‌باشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر اندازه نانوذرات و نحوه ارتباط این عوامل با اندازه می‌تواند بسیار مفید باشد. در این مطالعه تاثیر عوامل مختلف شامل غلظت کیتوزان، pH و زمان واکنش بر روی اندازه نانو ذرات ساخته شده به روش خود تجمعی بررسی شد. برای مطالعه رابطه بین متغیر‌های مستقل و متغیر وابسته اندازه از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج نشان داد غلظت کیتوزان مهمترین عامل موثر بر روی اندازه بوده و دارای رابطه مستقیم با اندازه می‌باشد. افزایش pH باعث کاهش اندکی در اندازه و افزایش زمان واکنش باعث افزایش اندک آن می شوند. بنابراین برای طراحی و آماده سازی نانوذرات کیتوزان/آلبومین در اندازه های دلخواه باید غلظت پلیمر، pH و زمان واکنش را در محدوده های معین تنظیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Factors on Size of Polymer/Protein Nanoparticles: an Artificial Neural Networks Study

نویسندگان [English]

  • H. Baharifar
  • A. Amani
Department of Medical Nanotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Size is one of the most important physical factors of nanoparticles NPs. The size of the NPs can be effective in application of particles, especially in designing of drug delivery systems. NPs size could regulate blood half life, immunogenicity and toxicity of them. So determination factors affecting the size can be very helpful in various applications. In this study the influence of various factors, including chitosan concentration, pH and reaction time as independent variables, on the self-assembled NPs were investigated. Artificial neural networks were used to study the relationship between the independent and dependent variables. The results showed that chitosan concentration is the most important factor and has a direct effect on size. pH and reaction time have slight effect on size. Increasing pH would decrease the size but increasing pH would lead to increasing size. In total for preparation of chitosan / albumin NPs in desired size, polymer concentration, pH and reaction time must be adjusted.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • albumin
  • size
  • artificial neural networks
  • chitosan