بررسی اثر نوع عامل قلیایی و دمای کلسیناسیون درسنتز شیمیایی نانوذرات پروسکایتی لانتانیوم فرایت

نویسندگان

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

ماده پروسکایتی LaFe0.6Co0.4O3، یکی از گزینه های مناسب برای استفاده به عنوان حسگر گاز منوکسید کربن است. در این مقاله سنتز نانوذرات پروسکایتی لانتانیوم فرایت آلایش شده با کبالت به روش هم‌رسوبی و با استفاده از دو ماده قلیایی مختلف، شامل هیدروکسید آمونیوم NH4OH و سدیم هیدروکسید NaOH به عنوان عامل رسوب دهنده و دماهای کلسیناسیون مختلف گزارش شده‌است. حضور ذرات بلوری تک فاز با ساختار اورتورمبیک از طریق آنالیز فازی پراش پرتو ایکس تایید شد. نتایج بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی بیانگر این است که پس ازکلسیناسیون در دمای Cº900، نمونه-ی سنتز شده با NH4OH در مقایسه با نمونه‌ی‌‌ سنتز شده با NaOH دارای اندازه‌ی ذرات کوچکتری است. علاوه بر این، در نمونه های سنتز شده با NH4OH، کاهش دمای کلسیناسیون از 900 به Cº800، سبب تغییر قابل توجه مورفولوژی و کاهش اندازه ذرات از 90 به nm75 شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Precipitant Type and Calcination Temperature in Chemical Synthesis of Co Doped Lanthanum Ferrite Perovskite Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • S. B. Varandili
  • A . Babaei
  • F. Ataie
School of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

LaFe0.6Co0.4O3 perovskite is a candidate material for a carbon monoxide gas sensor. The synthesis of cobalt doped lanthanum ferrite perovskite nanoparticles via chemical route using ammonium hydroxide NH4OH and sodium hydroxide NaOH as the precipitation agent and calcination at different temperatures is reported. Presence of crystallized particles in orthorhombic lattice was confirmed with phase analysis using X-ray diffraction XRD. Field emission scanning electron microscopy FESEM observations revealed that smaller mean particle size obtained by using NH4OH precipitant. Lowering the calcination temperature, from 900 to 800°C, leads to a significant morphological change of nanoparticles and decrement in mean particle size.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lanthanum ferrite perovskite
  • Raman
  • Nanoparticles
  • Co-precipitation