بررسی قابلیت نانوبیوحسگر تشدید پلاسمون سطح در تشخیص باکتری ویبریوکلرا، عامل وبا

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران

2 مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی- دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (ع)، تهران

3 مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی- دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)، تهران

چکیده

فناوریهای نوین حسگر زیستی می توانند به طور دقیق و سریع شناسایی ترکیبات زیستی را انجام دهد. یکی از این فناوریها، حسگری مرز دانشی بر پایه تشدید پلاسمون سطح )SPR( است که بر اساس خواص نوری خود قادر به اندازهگیری بسیار حساس و اختصاصی میانکش های بیوملکولها بدون تاخیر زمانی می باشند. این فناوری بدون نیاز به برچسب گذاری و در زمان واقعی میتواند ویژگیهای میانکشهای بیوملکولی )مثل الیگونوکلئوتیدها، پروتئینها، با کتریها( بر روی سطح، از جمله سرعت وا کنش، تمایل و غلظت میانکش های سطحی را ّکمی نماید. در این مقاله قابلیت نانوبیوحسگر تشدید پلاسمون سطح در تشخیص با کتری ویبریو کلرا )عامل وبا( با استفاده از یک دستگاه تشدید پلاسمون سطح دوکاناله مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تراشه حسگر پس از تشکیل تک لایه خود آرا )SAM(11- مرکاپتوآندکانوئیک اسید بر روی سطح طلای تراشه حسگر به صورت کوالان با آنتی بادی اختصاصی علیه ویبریو کلرا تثبیت شده و سپس رقتهای معین این با کتری با آنتیبادی تثبیت شده میانکنش کرده و از روی پاسخهای دریافت شده نمودار استاندارد ارتباط بین تعداد با کتری و حدا کثر پاسخ ترسیم گردید. اختصاصیت تشخیص با برهم کنش چند با کتری غیر ویبروکلرا با سطح تراشه نیز مطالعه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که حسگر ایمنی طراحی شده دارای حساسیت و اختصاصیت لازم برای تشخیص با کتری ویبریو کلرا با سرعت مطلوب بوده و می تواند به عنوان یکی از گزینه های تشخیصی برای این با کتری مطر ح گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Surface Plasmon Resonance (SPR)Sensors for Detectionof Vibrio cholerae

نویسندگان [English]

  • R.A. Taheri 1 2
  • A.H. Rezayan 1
  • F. Rahimi 1
  • J. Mohammadnejad 1
  • M. Kamali 3
  • F. Saberi 3
1 Department Of Life Science Engineering, Faculty of New Sciences & Technologies, University of Tehran, Tehran
2 Department Of Life Science Engineering, Faculty of New Sciences & Technologies, University of Tehran, Tehran
3 Nanobiotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran
چکیده [English]

Surface plasmon resonance SPR sensors are an optical platform capable of highly sensitive and specific measuring of biomolecular interactions in real-time. This label-free technology can quantify the kinetics, affinity and concentration of surface interactions. SPR sensors have been used to detect bacterial pathogens in clinical and food-related samples. SPR-based immunosensors that coupled with a specific antigen-antibody reaction, have become a promising tool for the quantification of bacteria as it offers sensitive, specific, rapid, and label-free detection. In this paper, we evaluated application of a SPR-based immunosensor for detection of Vibrio cholerae causative agent of cholera by a dual channel Surface plasmon resonance device. At first a Self Assembled MonolayerSAM of 11-Mercaptoundecanoic acid was formed on sensor chip and after that antibody against Vibrio cholera was immobilized on chip covalently. Then different dilutions of Vibrio cholera cultures was passed on immobilized antibody and the response of SPR was recorded. The specificity of this nanobiosensor was studied by interaction of some non Vibrio cholera bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial detection
  • Surface plasmon resonance
  • Nanobiosensor
  • Vibrio cholerae