مدلسازی پاسخ حسگر زیستی تشدید پلاسمون سطحی پایه گرافنی

نویسندگان

1 موسسه بین المللی تکنولوژی مالزی-ژاپن، دانشگاه تکنولوژی مالزی ، مالزی

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مواد پایه گرافنی با ویژگیهای برجسته نوری و الکتریکی بهمنظور بهبود حساسیت و در نتیجه عملکرد واحد پذیرنده در حسگر زیستی تشدید پلاسمون سطحی )SPR( مورد توجه محققان قرارگرفتهاند. در این مقاله تغییرات ترا کم حاملها ناشی از عناصر عاملدار، به صورت تغییرات رسانندگی در حسگر زیستی )SPR( پایه گرافنی مدلسازی شده است. خواص مولکولی مانند الکترونگاتیویته، جرم مولکولی و گروه جدول تناوبی موثر در نظر گرفته شدهاند. معادله تغییر ضریب شکست تعریف و ضرایب مربوطه ارائه شدهاند و در نهایت مدل تئوری از روی دادههای تجربی برای تفسیر تغییرات منحنی SPR، ارائه شده است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Graphene Based Surface Plasmon Resonance Bio-sensor Response Modeling

نویسندگان [English]

  • H . Toloue 1
  • B. Meshginqalam 2
  • M.T . Ahmadi 1 2
  • A. Centeno 1
1 Nanoi-kohza, Malaysia- Japan International Institute of Technology (MJIIT), University Technology Malaysia, Malaysia
2 Physics Department, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

G raphene based materials with outstanding optical and electrical characteristics attract substantial interest of the researchers to improve sensitivity and performance of sensing element of surface Plasmon resonance (SPR) based biosensors. In this research carrier density variation because of functionalized element on graphene based SPR biosensor modeling is employed. The molecular specifications such as electro-negativity, molecular mass and periodic table group effect are engaged. The refractive index shift equation is defined and related coefficients are proposed. Finally a semi-empirical model for interpretation of changes in SPR curve is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface Plasmon Resonance
  • Bio-sensor
  • Graphene
  • Modeling