خواص ضدباکتری و عبورپذیری الیاف الکتروریسی شده هسته-پوسته حاوی نانوذرات نقره

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی شیمی- گروه مهندسی پلیمر

چکیده

در این تحقیق، روش الکتروریسی هم محور برای تهیه الیاف هسته-پوسته پلی‌کاپرولاکتان PCL و پلی‌وینیل‌الکل PVA استفاده شد و نانوذرات نقره قبل از فرایند، از طریق احیای نیترات نقره درون محلول هسته، اضافه شد. حضور نانوذرات نقره با مشاهده پیک جذبی در آزمون طیف‌نمایی مرئی-فرابنفش در محدودهnm 430-420 ثابت شد. خواص ضدباکتری طبقاستانداردATCC 100 با استفاده از باکتری E.coliو S.aureusبر روی بافت الیاف تک لایه PCL، PVA، PCL حاوی نقره،PVA حاوی نقره و بافت الیاف هسته-پوستهPVA-Ag/PCL و PCL-Ag/PVAبررسی شد. نتایج نشان داد الیاف هسته-پوسته همانند الیاف تک لایه حاوی نقره خواص ضدباکتری قوی دارد.به علاوه افزودن نانوذرات نقره موجب افزایش اندک زاویه تماس یا آب‌گریزی الیاف می‌شود.آزمون نرخ عبور بخار آب نشان داد با افزون نقره و هسته-پوسته شدن الیاف مقدار WVTRکاهش یافته که این مقدار نسبت به زخم بندهای تجاری موجود، به مقدار WVTRپوست انسان نزدیک‌تر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibacterial and Water Vapor Transmission Properties of Core-Shell Electrospun Fibers Containing Silver Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • F. Khodkar
  • N. Golshan Ebrahimi
Chemical Engineering Department, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research, coaxial electrospinning method was used for preparing the core-shell fibers of polycaprolactone PCL and polyvinyl alcohol PVA, and silver nanoparticles were added through the reduction of silver nitrate in core solution before processing. The presence of silver nanoparticles was proved by observing the absorption peak in UV-visible spectroscopy test in the range of 420-430 nm. Antibacterial properties were investigated according to ATCC100 standard by usage of E.coli and S.aureus bacteria on single layer fibers mat of PCL, PVA, PCL containing silver and PVA containing silver, as well as core-shell fibers mat of PVA-Ag/PCL and PCL-Ag/PVA. The results showed that core-shell fibers have strong antibacterial properties like single layer fibers containing silver. Also, adding silver nanoparticles caused a slight enhancement in contact angle or hydrophobicity of the fibers. The water vapor transmission rate test exhibited that WVTR value decreased with the addition of silver and fabricating core-shell fibers while in comparison with commercial wound dressing, this value is more close to human WVTR value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrospinning
  • Polycaprolactone
  • Polyvinyl alcohol
  • Antibacterial Properties
  • Silver Nitrate