هدایت گرمایی دینامیکی گرافین دولایه نوع AA در حضور ولتاژ بایاس و تزریق الکترون: رهیافت تابع گرین

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه

چکیده

رفتار هدایت گرمایی گرافین دولایه نوع AA که الکترون به آن تزریق شده است و تحت ولتاژ بایاس قرار گرفته است بعنوان تابعی از بسامد فوتونی را با استفاده از مدل هامیلتونی تنگ بست بررسی کرده‌ایم. در این کار گرادیان دمای وابسته به بسامد در نظر گرفته شده است. هدایت حرارتی این دستگاه با استفاده از رهیافت تابع گرین در تقریب پاسخ خطی کوبو مورد بررسی قرار گرفته است. بسته به نواحی متفاوت بسامد، رفتارهای مختلفی برای هدایت گرمایی دیده می شود. همچنین وابستگی هدایت گرمایی دینامیکی به ولتاژ بایاس و دما بررسی شده است. با افزایش پتانسیل شیمیایی، ولتاژبایاس و دما هدایت گرمایی دینامیکی سیستم کاهش یافته است، درصورتیکه با افزایش بسامد این کمیت در پتانسیل بایاس و دمای بالا دارای یک افت وخیز نسبی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamical Thermal Conductivity of Biased and Doped AB-Stacked Bilayer Graphene: Green’s Function Approach

نویسندگان [English]

  • M. Yarmohammadi 1
  • H. Rezania 2
1 Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan
2 Department of Physics, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

We have investigated the behavior of dynamical thermal conductivity of doped biased bilayer graphene for AA-stacking as a function of frequency in the context of tight-binding model Hamiltonian. In this work, it has considered frequency dependence of temperature gradient. Green’s function approach has been implemented to find the behavior of thermal conductivity of bilayer graphene within Kubo linear response theory. Different behaviors have been seen for thermal conductivity due to different frequency. Also thermal conductivity versus bias and temperature has investigated. Dynamical thermal conductivity decreases with chemical potential, bias voltage and temperature, while it has a relative fluctuation with frequency at high bias voltage and high temperature.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamical thermal conductivity
  • Bilayer graphene
  • Green’s function