سنتز، رشد و بررسی خواص نوری نانوذرات سلنید روی آلائیده شده با مس به روش فوتوشیمیایی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر (عج). رفسنجان

2 گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر(عج)، رفسنجان

3 گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر )عج(، رفسنجان

چکیده

در این مقاله نانوبلورهای سلنید روی آلائیده شده با مس به وسیله یک روش فوتوشیمیایی ساده سنتز شدند. نتایج XRD و TEM تشکیل نانوذرات آلائیده شده با فاز زینک بلند و اندازه ذرات nm3 را نشان داد با توجه به آنالیز UV-Vis گاف انرژی نانوذرات آلائیده شده با مس از 3/80 به eV 3/45 برای مدت زمان سنتز 5 تا 15 دقیقه کاهش یافت. طیف نورتابی برای نانوذرات ZnSe سنتز شده دو قله که به ترتیب مربوط به گذار اکسیتونی و گذار از نوار رسانش به تله های مربوط به نواقص بلوری هستند را نشان داد. برای نانوذرات سلنید روی آلائیده شده با مس قله‌ مربوط به گذارهای اکسیتونی و تله‌ای با گذشت زمان یه ترتیب کاهش وافزایش یافتند، بطوریکه در مدت زمان 10 دقیقه گسیل اکسیتونی کاملا خاموش شده و گسیل تله‌ای به بیشینه مقدار خود رسید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Growth and Optical Properties Investigation of Cu-doped ZnSe Nanoparticles by Photochemical Method

نویسندگان [English]

  • A. Bahador 1
  • M. Molaei 2
  • M. Karimipour 3
1 Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran
2 Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran
3 Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

 
In the present work, Cu-doped ZnSe Nanocrystals NCs were synthesized by a simple photochemical method. XRD and TEM analysis demonstrated zinc blende phase NCs with an average size of around 3 nm. UV-Vis analysis showed decreasing the band gap of ZnSe NCs from 3.80 to 3.45 eV for 5 to 15 min illumination time. Photoluminescence spectra of ZnSe NCs showed a broad emission with two peaks located at 380 and 490 nm related to excitonic and trap states emission, respectively. For ZnSe:Cu NCs, excitonic emission was decreased and PL intensity of trap states emission increased and for 10 min illumination, excitonic emission quenched completely and trap states emission reached to its maximum value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnSe
  • Photochemical
  • Cu doping
  • Photoluminescence