تهیه و مشخصه‌یابی لایه‌های نازک سولفید مس تهیه شده به روش اسپری پایرولیز، مطالعه اثر محلول شیمیایی حاوی مس

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

چکیده

در این تحقیق با روش اسپری پایرولیز لایه های نازک سولفید مس با استفاده از سه محلول شیمیایی مختلف محتوی مس شامل کلرید مس، سولفات مس و استات مس بر روی زیرلایه شیشه در دمای oC 285 تهیه شده و خواص فیزیکی آنها مورد بررسی قرار گرفته‌است. مطالعه خواص این سه لایه نشانگر آن است که به کارگیری محلول های متفاوت منجر به بروز آثار متفاوتی در مورفولوژی، خواص ساختاری، الکتریکی و اپتیکی لایه ها می گردد. در ادامه بدلیل خواص برجسته نمونه رشد یافته از محلول استات مس به بررسی تاثیر آهنگ اسپری بر خواص فیزیکی این نمونه پرداخته ایم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Nanostructured Copper Sulfide Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Method, a Study on the Effect of Copper Containing Precursor

نویسندگان [English]

  • H. Enayati Taloobaghi
  • H. Eshghi
Department of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood.
چکیده [English]

In this research, three copper sulfide CuxS, x1.8-2 thin films with three copper-related precursors copper sulfate, copper chloride and copper acetate are prepared using spray pyrolysis method at 285oC on glass substrate and their physical properties are investigated. The FESEM images indicate the presence of nanostructures in the layers and XRD spectra show the formation of various structure, i.e. either polycrystalline and amorphous. In continue due to the special properties of samples transmittance and reflectance in sunlight controller application and filtering the unwanted and harmful wavelengths application, The effect of spray rates on the optical and electrical properties of one of this sample were studied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • copper sulfide
  • spray pyrolysis
  • optical properties
  • electrical properties