خواص نورتابی تنگستات کادمیم CdWO4 سنتزشده به روش گرمابی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 گروه نانوفیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده

دراین پژوهش نانوذرات CdWO4با پیش ماده استات کادمیم به روش گرمابی هیدروترمال سنتز شد. نتایج به‌دست ‌آمده از آنالیز PL نشان داد طیف نورتابی نانو ذرات کادمیم تنگستات تهیه ‌شده با پیش‌ماده کادمیم استات یک قله در حدود 460 نانومتر دارد که با طیف نورتابی نانوذرات تولید شده با پیش‌ماده نیترات کادمیم در پژوهش‌های مشابه مطابقت دارد. طیف FTIR وجود پیوندهای Cd-O، W-O و O-W را در ساختار CdWO4 تائید می‌کند. الگوی پراش به دست آمده از آنالیز XRD تشکیل فاز تک‌میلی مونوکلینیک ولفارمیت را نشان می‌دهد. تصاویر به‌دست آمده از SEM نشان داد که نانوذرات تنگستات کادمیم به‌صورت کلوخه‌ای و نانوذرات رشد کرده و اندازه‌ ذرات کمتر از 100 نانومتر می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که پیش-ماده کادمیم استات می‌تواند به‌ عنوان ماده‌ای ارزان‌تر برای سنتز نانوذرات تنگستات کادمیم مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photoluminescence Properties of Cadmium Tungstate Synthesized by Hydrothermal Method

نویسندگان [English]

  • M T. Tourchi Moghadam 1
  • M. Babamoradi 1
  • R. Azimirad 2
1 Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Tehran.
2 Maleke-Ashtar University of Technology, Tehran.
چکیده [English]

In this study, CdWO4 nanoparticles with acetate base synthesized by hydrothermal method and their photoluminescence emission spectra were investigated. The photoluminescence PL results show a peak at 460 nm which is in agreement with the results of cadmium tungstate synthesized by cadmium nitrate as the starting materials. The FTIR spectra confirm the Cd-O, W-O and O-W bands in the CdWO4 structure. The X-ray diffraction pattern confirms the formation of single phase of monoclinic wolframite structure. Image obtained by SEM shows that cadmium tungstate synthesized as nano particles and agglomeration of nanoparticles with particle sizes less than 100 nm. The results show that cadmium acetate as a precursor can be used as a cheaper material for synthesizing cadmium tungstate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrothermal method
  • CdWO4 nanoparticles
  • Photoluminescence