بررسی اثر آهارانوف- بوهم بر رسانش الکترونی نانو نوارهای گرافینی خمیده

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 مرکز پژوهشی فناوری نانو، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این مقاله در رهیافت بستگی قوی و همچنین تقریب نزدیک ترین همسایه به بررسی رسانش الکترونی نانو نوارهای گرافین دسته صندلی و زیگزاگ تک نواری تخت و خمیده‌ی متصل به دو هادی فلزی در حضور و غیاب میدان مغناطیسی می پردازیم. برای مورد دسته صندلی با استفاده از روش باز بهنجارش، هامیلتونی هر حلقه بنزنی شامل شار مغناطیسی عبوری را به هامیلتونی مؤثر یک مولکول دو اتمی تقلیل می دهیم. همچنین میدان مغناطیسی را با وارد کردن ضرایب فاز وابسته به شار در انرژی های پرش الکترون پیوندهای مربوطه در مسئله لحاظ می کنیم و بالاخره محاسبات عددی مربوط به رسانندگی الکترونی را با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت لانداؤر انجام می دهیم. نتایج نشان می دهد که اعمال میدان مغناطیسی گاف های جدیدی در طیف رسانش نانو نوار دسته صندلی ایجاد کرده که پهنای آنها به میزان خمیدگی نانو نوار وابسته است. همچنین مقدار رسانش در ناحیه ی گاف مرکزی برای مورد دسته صندلی حساسیت بیشتری نسبت مورد زیگزاگ به مقدار خمیدگی و میدان مغناطیسی نشان می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Aharonov-Bohm Effect on the Electronic Conductance of Bent Graphene Nanoribbons

نویسندگان [English]

  • M . Mardaani 1 2
  • H. Rabani 1 2
  • M. Borzouei 1
1 Department of Physics, Faculty of Science, Shahrekord University, Shahrekord
2
چکیده [English]

In this paper, we study the electronic conductance of the flat and bent armchair and zigzag graphene nanoribbons in the presence and absence of an external magnetic field within the nearest neighbor tight-binding approach. For the armchair case, we reduce the Hamiltonian of each benzene ring including the treated magnetic flux to the Hamiltonian of a two atomic molecule by using the renormalization method. Also, consider the effect of magnetic field by inserting the flux dependent phase coefficients in the corresponding hopping energies in the problem. Finally, we perform the numerical calculations related to the transmission coefficient by the means of the Green’s function technique within the Landauer approach. The results show that the applying an external magnetic field on the armchair nanoribbon creates some extra gaps in the conductance spectra. The widths of these gaps depend on the amount of nanoribbon bending. Furthermore, the value of conductance in the central gap for armchair case is more sensitive on the bending and magnetic field amounts with respect to zigzag case.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tight-binding
  • Aharonov-Bohm
  • nanoribbon
  • bending