تهیه نانو بلور‌های مغناطیسی SrFe12O19 و کاربرد آنها در حذف آلاینده‌های آلی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه تهران

چکیده

نانو بلور‌های استرانسیوم هگزافریت به وسیله روش سل-ژل خود احتراقی و کلسینه شدن در دمای900 °C به مدت 1 ساعت در نسبت‌های مولی متفاوت از کاهنده/اکسنده تهیه شدند. خواص ساختاری نانو ذرات استرانسیوم هگزافریت به وسیله پراش پرتو ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مطالعه شد. نتایج نشان دادند که اندازه ذرات پودر به دست آمده حدود 50-80 nm است. فعالیت فوتوکاتالیستی استرانسیوم هگزافریت مغناطیسی تحت تابش نور ماورابنفش با استفاده از متیلن‌بلو به عنوان یک ترکیب مدل برای آلاینده‌های آلی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین بازده تخریب 54در نسبت کاهنده/اکسنده برابر با 0.8 به دست آمد. به دلیل میزان مغناطش بالا، نانو ذرات استرانسیوم هگزافریت پس از واکنش به سادگی با اعمال یک میدان مغناطیسی با قدرت کم از محیط جدا ‌شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Magnetic Nanocrystallites SrFe12O19 and Their Application in Remove of Organic Pollutants

نویسندگان [English]

  • M. Afshar
  • A . Badiei
  • H. Eskandarloo
School of Chemistry, College of Science, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Strontium hexaferrite nanocrystallites were prepared by the sol–gel autocombustion method followed by calcination at 900 °C for 1h under different molar ratios of reductant/oxidant. The structural properties of strontium hexaferrite nanoparticles were studied by X-ray diffraction XRD and scanning electron microscopy SEM. The results showed that the particle size of the resultant powder was about 50-80 nm. The photocatalytic activity of magnetic strontium hexaferrite under UV light was evaluated using Methylene blue MB as a model compound for organic contaminants. The maximum degradation efficiency 46 was achieved at molar ratio of reductant/oxidizer 0.8. Reasonably high values of magnetization, the strontium hexaferrite nanoparticles could be easily separated from the environment by using a low strength magnetic field after the reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strontium hexaferrite
  • sol–gel autocombustion
  • magnetic photocatalyst
  • methylene blue