آماده سازی نانو ذرات آلبومین انسانی حاوی متوتروکسات و بررسی اثر سمیت آن بر سلول‌های گلیوبلاستومای انسانی

نویسندگان

1 گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 گروه نانوفناوری دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

متوتروکسات MTX به عنوان یک عامل شیمی درمانی این قابلیت را دارد که در درمان تومورهای مغزی به کار گرفته شود اما بدلیل عدم نفوذ کافی به پارانشیم مغز، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. با طراحی سیستم‌های مبتنی بر نانوفناوری، می توان بر این محدودیت ها غلبه کرد. در این مطالعه، به منظور بارگذاری متوتروکسات در حامل آلبومین سرم انسانی HSA ، از روش سونیکاسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که اندازه نانوذرات آلبومین حاوی متوتروکسات کمتر از 100 نانومتر بود. بعلاوه درصد محبوس‌سازی و بارگذاری دارو به ترتیب برابر 3 و 47 بودند. آنالیز حرارتی نانوذرات دلالت کرد که متوتروکسات به شکل آمورف است. همچنین پروفایل رهایش دلالت بر رهایش آهسته و کنترل شده‌ متوتروکسات از نانوذرات در محیط خنثی را داشت. به علاوه نتایج دلالت بر کاهش اثر سمیت نانوذرات آلبومین حاوی متوتروکسات در مقایسه با داروی آزاد داشت. بنابراین فرمولاسیون ارائه شده می تواند پتانسیل بالایی در سیستم های دارورسانی به سلول های گلیوبلاستوما داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation ofMethotrexate loadedHuman Serum Albumin and its toxic effects on human glioblastoma cell

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Fallah anbohi 1
  • Mahdi Adabi 1
  • Masood Khosravani 1
  • Rassoul Dinarvand 2
1 Department of Medical Nanotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
2 Pharmaceutical Nanotechnology, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Methotrexate MTX as a chemotherapeutic agent has the potential to be used in the treatment of brain tumors, but it is less used due to insufficient penetration into the brain parenchyma. By designing nanotechnology-based systems, it can be possible to overcome these limitations. In this study, the sonication method was used to prepare MTX loaded human serum albumin HSA nanoparticles. The results indicated that MTX loaded HSA nanoparticles have the size less than 100 nm. The obtained values for drug loading and encapsulation efficacy were 3 and 47, respectively; and the results of thermal analysis of nanoparticles demonstated the amorphous form of MTX in HSA. In the release profile, slow and controlled release of nanoparticles was also observed in the neutral environment. In addition, the results indicated the decreased cytotoxic effects of MTX loaded HSA nanoparticles in comparison with free MTX. Therefore, the proposed formulation can have high potential in drug delivery systems to glioblastoma cells.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methotrexate
  • Albumin
  • Nanoparticle
  • glioblastoma
[1] T.A. Juratli, G. Schackert, D. Krex, “Current
status of local therapy in malignant gliomas—a
clinical review of three selected approaches,”
Pharmacology & therapeutics, 139, 341-358, 2013.
[2] M. Kamali, R. Dinarvand, H. Maleki, H.
Arzani, P. Mahdaviani, H. Nekounam, M. Adabi,
M. Khosravani, “Preparation of imatinib base
loaded human serum albumin for application in the
treatment of glioblastoma,” RSC Advances, 5,
62214-62219, 2015.
[3] W.J. Slichenmyer, E.K. Rowinsky, R.C.
Donehower, S.H. Kaufmann, “The current status of
camptothecin analogues as antitumor agents,”
JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 85,
271-291, 1993.
[4] J.H. Schornagel, J.G. McVie, “The clinical
pharmacology of methotrexate,” Cancer Treatment
Reviews, 10, 53-75, 1983.
[5] B. Cronstein, J. Bertino, Birkhauser Verlag AG,
Basel-Berlin-Boston, 2000.
[6] K. Ren, A. Dusad, R. Dong, L. Quan,
“Albumin as a delivery carrier for rheumatoid
arthritis,” Journal Nanomedicine Nanotechnology,
4, 176-178, 2013.
[7] H. Korkusuz, K. Ulbrich, V. Bihrer, K. Welzel,
V. Chernikov, T. Knobloch, S. Petersen, F.
Huebner, H. Ackermann, S. Gelperina, “Contrast
enhancement of the brain by folate-conjugated
gadolinium–diethylenetriaminepentaacetic acid–
human serum albumin nanoparticles by magnetic
resonance imaging,” Molecular imaging, 11, 272-
279, 2012.
[8] H.J. Byeon, S. Lee, S.Y. Min, E.S. Lee, B.S.
Shin, H.G. Choi, Y.S. Youn, “Doxorubicin-loaded
nanoparticles consisted of cationic-and mannosemodified-albumins for dual-targeting in brain
tumors,” Journal of controlled release, 225 301-
313, 2016.
[9] M.R. Malekpour, M. Naghibzadeh, M.R.H.
Najafabadi, S.S. Esnaashari, M. Adabi, B.
Mujokoro, M. Khosravani, M. Adabi, “Effect of
various parameters on encapsulation efficiency of
mPEG-PLGA nanoparticles: artificial neural
network,” Biointerface research in applied
chemistry, 8, 3267-3272, 2018.
[10] A. Taheri, F. Atyabi, F.S. Nouri, F. Ahadi,
M.A. Derakhshan, M. Amini, M.H. Ghahremani,
95 تابستان ۱۳۹8 |شماره دوم|سال ششم
S.N. Ostad, P. Mansoori, R. Dinarvand,
“Nanoparticles of conjugated methotrexate-human
serum albumin: preparation and cytotoxicity
evaluations,” Journal of nanomaterials, 2011, 5,
2011.
[11] B. Subia, S. Kundu, “Drug loading and release
on tumor cells using silk fibroin–albumin
nanoparticles as carriers,” Nanotechnology, 24,
035103, 2012.
[12] L. Mo, L. Hou, D. Guo, X. Xiao, P. Mao, X.
Yang, “Preparation and characterization of
teniposide PLGA nanoparticles and their uptake in
human glioblastoma U87MG cells,” International
journal of pharmaceutics, 436, 815-824, 2012.