طراحی فیلتر عبوری دوشکافی در محدوده طول‎موج‎های مریی بوسیله بلور نوری یک بعدی

نویسندگان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان،کاشان، اصفهان

چکیده

در این مقاله از جفت‎لایه Si/SiO2 برای طراحی یک بلور نوری یک بعدی به منظور کاربرد در فیلترهای نور مرئی استفاده شده است. در حالت عادی طیف عبور بلور نوری دارای یک محدوده طیف عبور ممنوعه است، اما با وارد کردن لایه TiO2 به عنوان یک لایه نقص در میان جفت لایه‎ها، یک شکاف عبور با عرض چند نانومتر در محدوده ممنوعه ایجاد می‎شود. در ادامه با یک نوآوری ساده و به کمک یک ساختار نسبتا قرینه موفق به ایجاد دو شکاف عبوری در محدوده طول‎موج‎های مرئی و مادون قرمز شدیم. بوسیله محاسبه ضرایب عبور و بازتاب، محل دو شکاف کاملا قابل مهندسی و تنظیم بودند. لازم به ذکر است که در برخی از ساختار‎ها سه شکاف قابل تنظیم ایجاد شد که می‎تواند کاربردهای متنوعی داشته باشد. محاسبات بر پایه روش ماتریس‎های انتقال 2×2 با استفاده از نرم‎افزار MATLAB انجام شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design aTwo-GapTransmissionFilter in VisibleWavelength by One-Dimensional Photonic Crystal

نویسندگان [English]

  • F. Saeedi
  • M. Moradi
Institute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan, Kashan
چکیده [English]

In this paper Si/SiO2 stacks were used to design a one-dimensional photonic crystal for application in visible light filters. In normal mode, transmission spectra has a forbidden transmission region, but by inserting the TiO2 thin film as a defect layer between the stacks, a transmission gap with a width of a few nanometers was created in forbidden band. In addition, with a simple innovation and with the help of a relatively symmetric structure we managed to create two gaps in the band of visible and infrared wavelengths. By simple calculation, the location of the two gaps can be quite engineered and adjustable. It should be noted that in some structures three adjustable gap were created which can have a variety of applications. All calculations have been carried out based on a 2 × 2 transfer matrix method TMM using MATLAB software .

کلیدواژه‌ها [English]

  • One-dimensional photonic crystal
  • Defect layer
  • Visible light filter
  • Thin layer
[1]F.Yang,G.Yen,B.T.Cunningham,“Integrated2Dphotoniccrystalstackfilterfabricatedusingnanoreplicamolding”,OpticsExpress,18,11846-11856,2010.[2]M.Chena,C.Lia,M.Xub,W.Wangb,S.Mab,Y.Xia,Eye-protectionglassesagainstYAGlaserinjurybasedonthebandgapreflectionofone-dimensionalphotoniccrystal”,Optics&LaserTechnology,39,214218,2007.[3]T.Pan,C.Tang,L.Gao,Z.Li,“Opticalbistabilityofnonlinearmultilayeredstructurecontainingleft-handedmaterials”,Phys.Lett.A337,473-479,2005.[4]S.M.Hamidi,“Opticalandmagneto-opticalpropertiesofone-dimensionalmagnetizedcoupledresonatorplasmaphotoniccrystals”,Phys.Plasmas,19,3-8,2012.[5]M.Moradi,H.Alisafaee,M.Ghanaatshoar,TheKerreffectenhancementinnon-quarter-wavelossymagnetophotoniccrystals”,PhysicaB,405,4488-4491,2010.[6]N.Ansari,E.Mohebbi,“Increasingopticalabsorptioninone-dimensionalphotoniccrystalsincludingMoS2monolayerforphotovoltaicsapplications”,Opt.Mater.62,152-158,2016.[7]J.D.Joannopoulos,R.D.Meade,J.N.Winn,“Photoniccrystals:MoldingtheFlowofLight”,PrincetonUniversityPress,1995.[8]J.D.Jackson,“Classicalelectrodynamics”,JohnWiley&Sons,NewYork,1962.[9]N.H.Liu,S.Y.Zhu,H.Chen,X.Wu,“Superluminalpulsepropagationthroughone-dimensionalphotoniccrystalswithadispersivedefect”,Phys.Rev.E65,07-14,2002.[10]http://refractiveindex.info
[11]E.D. Palik, Handbook of Optical Constants of Solids
, Academic Press, New York,1998.[12]http://www.filmetrics.com