نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن-تیوگلیکولیک اسید نشاندار شده با گالیوم-67: معرفی یک عامل تصویربرداری هسته ای جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رادیوایزوتوپ ها و رادیوداروهای سیکلوترونی پژوهشکده کاربرد پرتوها پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج

چکیده

در علم داروسازی مسئله تحویل دارو بخشی اساسی در طراحی و تولید دارو است. در دهه اخیر، فناوری نانو به عنوان رویکردی جدید برای تحویل ررادیوداروها مطرح شده ست. در این تحقیق نانو ذرات مگنتیت سنتز و سپس سطح آنها با استفاده از تیوگلیکولیک اسید اصلاح شد. سپس با رادیونوکلئید گالیوم- 67 نشاندار سازی شد. تصویربرداری TEM و SEM نشان داد که سایز متوسط نانوذرات 20 نانومتر است که سایز مناسبی برای کاربردهای زیستی است. نتایج نشان داد که 98% نانوذرات نشاندارشده در محیط شیمیایی سنتز و آلبومین سرم انسانی تا 4 ساعت پایدار هستند. نانوذرات به موش های صحرایی تزریق و نوع جذب و دفع آن از بدن بررسی گردید. نتایج نشان داد که اصلاح سطح نانو ذرات رفتار جذبی و دفعی آنها را کامل متحول می کند و نانوذرات تهیه شده سازگاری کامل و پایداری مناسب داشته که در نتیجه، آنرا گزینه مناسبی برای روش‌های تشخیصی بالینی معرفی مینماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thioglycolic Acid - Iron Oxide Magnetic Nanoparticles labeled with 67Ga: Introduction of a New Nuclear Imaging Agent

نویسندگان [English]

  • Milad Samii Matin 2
  • ali abidmeshkipour 2
  • shahzad Feizi 3
  • yousef fazaeli 1
1
2 Faculty of basic Sciences, Razi University, Kermanshah
3 Department of Radiation Processing and Dosimetry, Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Karaj
[1] R. Foulkes, E. Man, J. Thind, S. Yeung, A. Joy, C. Hoskins, “The regulation of nanomaterials and nanomedicines for clinical application: current and future perspectives”, Biomater. Sci., 18, 4653-4664, 2020.
[2] A. Rasekholghol, Y. Fazaeli, S. Moradi Dehaghi, P. Ashtari, “Grafting of CdTe quantum dots on thiol functionalized MCM-41 mesoporous silica for 68 Ga radiolabeling: introducing a novel PET agent”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 324, 599–608, 2020.
[3] Y. Fazaeli,   F. Asadi,   S, Namvar, S. Jani Tabar, P. Ashtari, “Study on biological distribution of a gallium-67 radionuclide labeled porphyrin complex grafted on functionalized MCM-41 nano silica as a nuclear imaging agent”, Nanoscale, 7,1-9,2020.
[4] Y. Fazaeli, O. Akhavan, R. Rahighi, M. R. Aboudzadeh, E. Karimi, H. Afarideh, “In vivo SPECT imaging of tumors by 198,199Au-labeled graphene oxide nanostructures,” Materials Science and Engineering: C, 45, 196-204, 2014.
[5] P. Ashtari, Y. Fazaeli, M. Kardan “68Ga-Radiolabeling and biodistribution study of thioglycolic acid-functionalized gold nanoparticles: introducing a novel diagnostic PET agent”, Journal of Nuclear Science and Technology, Ahead of print, 2020.
[6] S. ChandraRay, N. RanjanJana, “Different Synthesis Process of Carbon Nanomaterials for Biological Applications”, Carbon Nanomaterials for Biological and Medical Applications, 1, 1-41, 2017.
[7] H. Hua, P. Huy, L. Ai, P Dmou, D.Xiao, P. Zuo ,“Carbon Nanotubes: Applications in Pharmacy and  Medicine”, BioMed Research International, 2013, 578290-98,2013.
[8] Y. Fazaeli, H. Zare, S. Karimi, S. Feizi, “68Ga CdTe/CdS fluorescent quantum dots for detection of tumors: investigation on the effect of nanoparticle size on stability and in vivo pharmacokinetics”, Radiochimica Acta, 108, 565–572, 2020.
[9] Y. Fazaeli, Rahighi, A. Tayyebi, S Feizi “Synthesis, characterization and biological evaluation of a well dispersed suspension of gallium-68-labeled magnetic nanosheets of graphene oxide for in vivo coincidence imaging”, Radiochimica Acta, 105,65-73, 2017.
[10] M. Mahbubul Hassan, “Antibacterial and Antifungal Thioglycolic Acid‐Capped Silver Nanoparticles and Their Application on Wool Fabric as a Durable Antimicrobial Treatment”, z Materials Science inc. Nanomaterials & Polymers, 2, 504 –512, 2017.