نویسنده = محمدرضا ناطقی
حذف بسیار موثر کنگو قرمز با استفاده از نانوچندسازه MIL-101 (Fe) @PDopa@Fe3O4

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 13-24

اسما حامدی؛ محمود برهانی زرندی؛ محمدرضا ناطقی؛ علی محمد حاجی شعبانی یزدی