بررسی تاثیرساختاریاخته واحدبرخواص اپتیکی سیلیسین

چکیده

در این مقاله، اثر پیکربندی انحنای یاخته واحد نسبت به صفحه دو بعدی روی تابع دی الکتریک در سیلیسین بررسی شده است. رفتار ﻃﯿﻒ جذبی وپاشندگی ضریب شکست با استفاده از روش ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﭼﮕﺎﻟﯽ برحسب انرژی فوتون تابشی برای انحناءهای مختلف نمایش داده شده است. نتایج نشان می دهند که، برای طول پیوند ثابت، با افزایش زاویه انحنای یاخته واحد از صفحه، جذب و ضریب شکست افزایش می یابد. بعلاوه، قله های جذب و ضریب شکست به سمت طول موجهای بلندتر جابه‌جا می شود. در این راستا، رفتارطیف جذبی و پاشندگی ضریب شکست اپتیکی به ازاء انحناءهای مختلف رسم شده اند. کاهش گاف انرژی با افزایش انحناء ی یاخته واحد دلیل فیزیکی رفتارهای فوق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Buckled Configuration of the Unit Cell on Optical Properties in Silicene Nano-structure

چکیده [English]

In this paper, the effect of the buckled configuration on dielectric function of silicene is investigated. The behavior of the optical absorption spectrum and the refractive index dispersion are studied using the density functional theory in terms of incident photon energy at different buckling heights. Results are shown that for the fixed bond length, increasing the buckling height in unit cell increases the absorption and the refractive index. In addition, their peaks shift toward the longer wavelengths red shift. For this, the behavior of the optical absorption spectrum and refractive index dispersion at different buckling heights are illustrated. Reducing the band gap with increasing the buckling height is the physical interpretation of the behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckled
  • Density functional theory
  • Dielectric function
  • Optical properties
  • Silicene