تهیه نانوذرات Cr2O3 در حضور پلی اتیلن گلیکول توسط روش تخریب گرمایی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانو ذرات کروم اکسید Cr2O3 توسط روش تخریب گرمایی پیش ماده Cracac3 استیل استونات acac تهیه شد. پیش از تخریب گرمایی، ابتدا Cracac3 در حلال اتانول با پلی‌اتیلن-گلیکول PEG مخلوط و سپس حلال توسط گرم کردن ملایم تبخیر شد. مخلوط جامد به دست آمده در اثر تخریب گرمایی در دمای ºC450 به مدت 2 ساعت به نانوذرات Cr2O3 تبدیل شد. محصول حاصل توسط تکنیک های پراش پرتو ایکس پودر XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه FT-IR شناسایی شد. الگوی XRD خلوص و بلورینگی بالای نانوذرات Cr2O3 با فاز بلوری رومبوهدرال را تایید کرد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری نانوذرات دارای اندازه nm30-20 را نشان داد. اندازه گیری‌های طیف سنجی جذبی UV-Vis شکاف نواری برابر با eV 5/4 را برای نانوذرات Cr2O3 نشان داد. همچنین مکانیسم رشد قابل قبولی نیز پیشنهاد داده شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Cr2O3 Nanoparticles in the Presence of Polyethyleneglycol by Thermal Decomposition Method

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadikish
  • M. Masteri-Farahani
  • S. Mahdavi
Department of Chemistry, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Chromium oxide Cr2O3 nanoparticles was prepared by thermal decomposition of Cracac3. Prior to decomposition, Cracac3 precursor first mixed with polyethylene glycol in ethanol solvent and then the solvent was evaporated by mild heating. Finally, the produced solid mixture was converted to Cr2O3 nanoparticles with thermal decomposition at 450ºC for 2h. The final product was characterized by powder X-ray diffraction XRD, scanning electron microscopy SEM, transmission electron microscopy TEM and Fourier transform infrared spectroscopy FT-IR. XRD pattern confirms high purity and crystallinity of Cr2O3 compound with rhombohedral crystalline phase. Scanning electron microscopy SEM and transmission electron microscopy TEM showed nanoparticles with diameters of 20-30 nm. UV–Vis absorption measurements indicated that the band gap of the Cr2O3 nanoparticle is 4.5 eV. The possible growth mechanism has also been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyethylene glycol
  • Thermal decomposition
  • Tris(actylactonato) chromium (III)
  • Band gap
  • Chromium oxide
  • Growth mechanism