اثر انتقال ساختار بر ویژگی مغناطیسی فریت بیسموت آلاییده با La و Y

چکیده

در این پژوهش نانو‌ذرات ۱۵/۰ , ۱/۰ , 03/۰ , 0 Bi1-xLa0.15OxFeO3 ,x با استفاده از اسید تارتاریک به روش سل-ژل تهیه شدند.این مواد دارای شبکه پروسکایت ABO3 می باشند. در شبکه پروسکایت، برخی اعوجاج‌ها می تواند زاویه B-O-B را تغییر دهد و بنابراین بر ویژگی‌های مغناطیسی و الکتریکی این شبکه اثر‌بگذارد. بررسی‌های ساختاری الگوی پراش پرتو ایکس توسط نرم افزار FuIIPRUF برای نمونه‌های ۱/۰ x و ۱۵/۰ x صورت گرفت و تغییر ساختار را از لوزی‌رخ رمبوهدرال به شبه‌مکعبی ارتورمبیک نشان داد. نتایج آنالیز VSM گرفته شده از تمام نمونه‌ها بیان داشت که با افزایش درصد آلاییدگی، مغناطش پسماند و مغناطش ماکزیمم نمونه‌ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Structural Transition on Magnetic Property of La3+ and Y3+ Co-Doped Bismuth Ferrite

چکیده [English]

In this paper, Bi0.85-xLa0.15YxFeO3 BL0.15Yx‌FO, x 0, 0.03, 0.1, 0.15 nanoparticels were synthesized by the tartaric acid modified sol-gel technique. This materials have perovskite structure. In perovskite lattice, such distortions change the B-O-B bond angles and there fore are expected to affect magnetic and electronic properties of this lattice. The crystallographic phase analysis was performed for x 0.1 and x 0.15 with the help of FULLPROF program and showed the crystal structure transition from rhombohederal to the orthorhombic. The results of VSM analysis showed that remnant magnetization and maximum magnetization decreases with increasing the percent of doping.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure transition
  • sol-gel
  • bismuth ferrite
  • magnetization
  • nanoparticels