سنتز نقاط کوانتومی گرافن برای تشخیص استون بازدم بیماران مبتلا به دیابت میلتوس

نویسندگان

1 گروه اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، کرج، البرز

2 گروه سلولی مولکولی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

نقاط کوانتومی گرافن GQDs به دلیل ویژگی‌های اپتیکی بارز، می‌توانند برای تشخیص مورد استفاده قرار گیرند. نانونقاطی که از روش پیرولیز سنتز می‌شود، به دلیل ویژگی‌های ساختاری برای تشخیص استون بازدم بیماران مبتلا به دیابت میلتوس مناسب می باشند. در این پژوهش، نقاط کوانتومی سنتز شده گرافن ابتدا با استفاده از مشخصه یابی TEM، FTIR وUV-vis بررسی می‌شوند. تصاویر TEM نشان می‌دهد GQDs سنتز شده به طور میانگین اندازه ایی حدود 4.48نانو متر دارند. طیف‌های FTIR و UV-vis از این حکایت دارد که پاسخ این نانوذرات به بازدم افراد، خاموشی یا کاهش شدّت اپتیکی را نشان می‌دهد، که علّت آن وجود ساختار کتونی در بازدم است. استون به عنوان ساده‌ترین کتون در برخورد با مولکول‌های دیگر به ویژه اکسیژن‌های گروه‌های عاملی لبه GQDs- به حالت پایه برگشته و نمودارهای طیف سنجی، خاموشی اپتیکی محلولGQDs را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Solution Graphene Quantum Dots for Diagnostic Diabetes Mellitus by Exhaled Breath

نویسندگان [English]

  • S. Salmani 1
  • F. Daneshmand 1
  • A. Divsalar 2
  • S.S. Mousavi 1
1
2
چکیده [English]

Graphene quantum dots GQD can be used for diagnosis for its high Optical properties. Quantum dots which were synthesized by pyrolysis method, used for detection of acetone as in diabetes mellitus breath. In this projects, the Graphene quantum dots were characterize by TEM, FTIR and UV-vis. The TEM graphs reveal that the sizes of GQDs are in average about 4.48 nm.The UV-vis and FTIR spectrums show that the responses to exhaled breath cause to quenching or decrease optical intensity due to acetone. Acetone molecules as simplest ketone are deexcited to initial state because of collision with other molecules, especially with oxygen-containing functional groups and the spectrum plots show the optical quenching of GQDs solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetone
  • Exhaled Breath
  • Diagnostic Diabetes Mellitus
  • Optical Quenching
  • Graphene Quantum dots (GQDs)
[1] B.Buszewski, M.Kesy, T. Ligorand A. Amann
"Human exhaled air analytics: biomarkers of
diseases",Biomed Chromatogr, 21, 553–566, 2007.
[2] C. Lourenço and C. Turner, "Breath Analysis in
Disease Diagnosis: Methodological Considerations
and Applications", Metabolites, 4, 465-498, 2014.
[3] S. Salehi, E. Nikan, A. AKhodadadi, Y.
Mortazavi, "Highly sensitive carbon nanotubes–
SnO2nanocomposite sensor for acetone detection
in diabetes mellitus breath",Sensors and
Actuators B 205, 261–267, 2014.
[4] P. Makaram, D. Owens,and J. Aceros, "Trends
in Nanomaterial-Based Non-Invasive Diabetes
Sensing Technologies", Diagnostics, 4, 27-46,
2014.

[5] American DiabetesAssoclation, "Diagnosis and
Classification of Diabetes Mellitus", Diabetes Care
33 (Supplement_1), S62–S69, 2009.
[6] Z. Wang and C. Wang,” Is breath acetone a
biomarker ofdiabetes A historical review on
breathacetone measurements” J. Breath Res, 7,
037109, 2013.
[7] E. Sotelo-Gonzalez, M. T. FernandezArgüelles, J. M. Costa-Fernandez, A. Medel, "Mndoped ZnS quantum dots for the determination of
acetone by phosphorescenceattenuation",
AnalyticaChimicaActa, 712, 120 – 126, 2012.
[8] W. Cao & Y. Duan, "Current Status of
Methods and Techniquesfor Breath Analysis",
Critical Reviews in Analytical Chemistry, 37, 3–
13, 2007.
[9] A. DevrimGüçlü, P. Potasz, M. Korkusinski,
P.Hawrylak, "Graphene Quantum Dots", SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2014.
[10] X. Ting Zheng, A. Ananthanarayanan, K.
QianLuo and P. Chen, "Glowing Graphene
Quantum Dots and Carbon Dots: Properties,
Syntheses, and Biological Applications", small, 14,
1620–1636, 2015.
[11] Y. Dong, J. Shao, C. Chen, H. Li, R. Wang,
Y. Chi, X. Lin, G. Chen, "Blue luminescent
graphene quantum dots and grapheneoxide
prepared by tuning the carbonization degree of
citric acid", CARBON50, 4738–4743, 2012.
[12] L. J. Bellamy, "Advances in Infrared Group
Frequencies, Infrared Spectra of Complex
Molecules, Chapman & Hall" New York, 2, 1-
477,1980.
[13] J. Coates "Interpretation of Infrared Spectra,
A Practical Approach" Encyclopedia of Analytical
Chemistry, 1-23, 2006.