سنتز و بررسی خواص فیزیکی آئروژل نانوکامپوزیت سلولز-هیدروکسید منیزیم به منظور کاربرد به عنوان عایق حرارتی

نویسندگان

1 گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان

2 دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان

چکیده

آئروژل سلولز بدلیل فراوانی منافذ داخلی، چگالی پایین، رسانش حرارتی پایین و استحکام مکانیکی بالا بعنوان یکی از نوید-بخش‌ترین مواد عایق حرارتی زیست‌سازگار پذیر در نظر‌گرفته‌شده است. با این وجود، آئروژل سلولز به آسانی مشتعل می‌شود که این امر امکان کاربرد آن را به عنوان مصالح ساختمانی و کاربرد در لوازم خانگی غیر‌ممکن می‌سازد. بر‌این اساس، در این تحقیق ابتدا نانوسلولز با استفاده از روزنامه باطله تهیه گردید و سپس به منظور اصلاح بازدارندگی شعله در آن، آئروژل‌های نانوکامپوزیت‌ سلولز-هیدروکسید منیزیم سنتز شدند. این روش زیست‌سازگار پذیر برای تهیه نانوکامپوزیت‌های بازدارنده شعله، نه تنها منجر به کاهش آلودگی روزنامه باطله بلکه سبب ترویج کاربرد آنها در مواد عایق حرارتی نیز می‌شود. برای نمونه‌های مورد مطالعه، مشخصه‌یابی‌هایی از قبیل الگوی پراش پرتو ایکس، مورفولوژی سطح، محاسبه چگالی و میزان تخلخل و نیز خواص بازدارندگی شعله صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Investigation on Physical Properties of CelluloseMagnesium Hydroxide Nanocomposite Aerogel for Application as Heat Insulating

نویسندگان [English]

  • S. Saffari 1
  • M. Adelifard 1
  • S.A. Nabavi Amri 2
1
2
چکیده [English]

Cellulose aerogels is considered as one of the most promising eco-friendly heat insulating materials due to its abundant internal pores, low density, low thermal conductivity and high mechanical strength. However, cellulose aerogel is easy to ignite, which makes it impossible to be used as building materials or domestic appliances. In this regards, in this research first nanocellulose aerogel prepared from waste newspaper and then for the flame retardant modification to it, cellulose -magnesium hydroxide nanocomposite aerogels synthesized. This environmentally friendly method for the preparation of flame retardant nano‌composites not only reduces the waste newspaper pollution but also promotes the application of cellulose aerogels in heat insulating materials. For the studied samples some characterizations such as X-ray diffraction, Surface morphology, density and porosity calculation and the flame retardant properties were carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocellulose Aerogel
  • Magnesium hydroxide
  • Waste newspaper
  • Flame retardant
  • Porosity
 
[1] A. Du, et al., “A special material or a new state of matter: a review and reconsideration of the aerogel,” Materials, Vol. 6, pp. 941-968, 2013.
[2] J.Fricke, “Aerogels-highly tenuous solids with fascinating properties,” Journal of non-Crystalline solids, Vol. 100, pp. 169-173, 1988.
[3] Burger, T. and J. Fricke, “Aerogels: Production, modification and applications,” Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie, Vol. 102, pp. 1523-1528, 1998.
[4] H. Gesser, P. Goswami, “Aerogels and related porous materials,” Chemical Reviews, Vol. 89, pp. 765-788, 1989.
[5] A.C. Pierre, G.M. Pajonk, “Chemistry of aerogels and their applications,” Chemical Reviews, Vol. 102, pp. 4243-4266, 2002.
[6] L.Kumari, et al., “Synthesis, characterization and optical properties of Mg(OH)2 micro/nano structure and its conversion to MgO,” Ceramics International, Vol. 35, pp. 3355-3364, 2009. [7] P.Scherrer, G?ttinger Nachrichten Math. Phys., Vol.2, pp.98–100, 1918. [8] Y. Han, et al., “Flame retardant, heat insulating cellulose aerogels from waste cotton fabrics by in situ formation of magnesium hydroxide nanoparticles in cellulose gel nanostructures,” ACS Sustainable Chemistry