شیمی سبز برای ساخت نانوذرات MgO در ماتریس مزوپور تهیه شده از کاه برنج و مطالعه خواص اسپکتروسکوپی و ضد باکتری آن

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر رشت، استان گیلان

چکیده

ساخت و شناسایی ماده مزوپور با استفاده از خاکستر کاه برنج به عنوان یک منبع سیلیس ارزان و جایگزین گزارش شده است.کاه برنج برای تولید سیلیس آمورف در 500 درجه سانتی گراد سوزانده شد و سپس برای تهیه ماده مزوپور مورد استفاده قرار گرفت. نانوذرات منیزیم اکسید بطور موفقیت آمیزی با روش واکنش حالت جامد در ماتریس مزوپور سنتز شدند. نمونه های سنتز شده با استفاده از XRD، FTIR، SEM و TEMمورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفتند. فعالیت ضد میکروبی نانوذرات به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و انتشار از دیسک، در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد، علیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج XRD، پیک های پراش برای هر دو ترکیب را در نانوکامپوزیت نشان می‌دهد. مطالعات XRD نشان می‌دهد که نانو ذرات MgO سنتز شده دارای ساختار مکعبی می‌باشند. . تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری، ذرات کوچک متعلق به نانوذرات منیزیم اکسید را با قطر حداکثر 19 نانومتر نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Chemistry for the Fabrication of MgO Nanoparticles in Mesoporous Matrix Obtained from Rice Straw and Study of its Spectroscopic and Antibacterial Properties

نویسندگان [English]

  • F. Baghaei
  • A. Pourahmad
چکیده [English]

The fabrication and characterization of mesoporous material using rice straw ash as an alternative cheap silica source is reported. Rice straw, combusted at 500 ºC for the production of amorphous silica, has been used for the preparation of mesoporous material. Magnesium oxide nanoparticles were successfully synthesized in mesoporous matrix through a solid state reaction method. The synthesized samples were characterized by XRD, FTIR, SEM and TEM. Disk diffusion method and MIC were used to evaluate the antimicrobial activity of nanoparticles on S. aureus and E. coli compared to standard commercial antibiotic disks. XRD results reveal diffraction peaks for each of the two compounds in the nanocomposite. The XRD studies show that the synthesized MgO nanoparticles have cubic structure. Transmission electron microscopy images showed small particles belong to magnesium oxide nanoparticles with maximum diameter 19 nm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnesium oxide nanoparticles
  • MCM-41
  • Rice straw
  • Nanocomposite
  • Solid state reaction
[1] Y. Wu, J. Guo, Y. Han, J. Zhu, L. Zhou, Y. Lan, “Insights into the mechanism of persulfate activated by rice straw biochar for the degradation of aniline,” Chemosphere, 200, 373-379, 2018.
[2] M. Bhattacharya, M. K. Mandal, “Synthesis of rice straw extracted nano-silica-composite membrane for CO2 separation,” Journal of Cleaner Production, 186, 241-252, 2018.
[3] A. Pourahmad, M. Deljoopour, “Design of ZnCdS quantum dots loaded on mesoporous silica as a UV-light-sensitive photocatalyst, ”Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 46, 694-700, 2016.
[4] M. Ziksari, A. Pourahmad, “Green synthesis of CuO/RHA-MCM-41 nanocomposite by solid state reaction: Characterization and antibacterial activity,” Indian Journal of Chemistry Sect A, 55A, 1347, 2016.
[5] D. Bhuyan, M. Saikia, L. Saikia, “ZnO nanoparticles embedded in SBA-15 as an efficient heterogeneous catalyst for the synthesis of dihydropyrimidinones via Biginelli condensation reaction, ” Microporous Mesoporous Materials 256, 39-48, 2018.
[6] X. Hu, J. Bai, H. Hong, Ch. Li; “Synthesis of Ag-loaded 4A-zeolite composite catalyst via supercritical CO2 fluid for styrene epoxidation, ” Microporous Mesoporous Materials 228, 224-230, 2016.
[7] M. Veerrapandian, K. Yun, “Functionalization of biomolecules on nanoparticles: specialized for antibacterial applications,” Applied Microbiology and Biotechnology, 90, 1655-1667, 2011. [8] Sh. Sohrabnezhad, A. Sadeghi, “Matrix effect of montmorillonite and MCM-41 matrices on the antibacterial activity of Ag2CO3 nanoparticles,” Applied Clay Science, 105-106, 217-224, 2015.
[9] S. Maleki Dizaj, F. Lotfipour, M. Barzegar-Jalali, M. H. Zarrintan, Kh. Adibkia, “Antimicrobial activity of the metals and metal oxide nanoparticles,” Materials Science and Engineering C, 44, 278-284, 2014.
[10] Z.X. Tang, B.F. Lv, “MgO nanoparticles as antibacterial agent: preparation and activity,” Brazilian Journal of Chemical Engineering, 31, 591-601, 2014.
[11] J. P. Nayak, J. Bera, “Preparation of silica aerogel by ambient pressure drying process using rice husk ash as raw material,” Transactions of the Indian Ceramic Society, 68, 91-94, 2009.
[12] N. Grisdanurak, S. Chiarakorn, J. wittayakun, “Utilization of mesoporous molecular sieves synthesized from natural source rice husk silica to chlorinated volatile organic compounds (CVOCs) adsorption,” Korean Journal of Chemical Engineering, 20, 950-955, 2003.
[13] A. Pourahmad, “Ag2S nanoparticle encapsulated in mesoporous material nanoparticles and its application for photocatalytic degradation of dye in aqueous solution, ”Superlattices and Microstructures, 52, 276-287, 2012.
[14] M. R. Bindhu, M. Umadevi, M. Kavin Micheal, Mariadhas Valan Arasu, Naif Abdullah Al-Dhabi, “Structural, morphological and optical properties of MgO nanoparticles for antibacterial applications,” Materials Letters, 166, 19-22, 2016.
[15] Y. Rao, W. Wang, F. Tan, Y. Cai, J. Lu, X. Qiao, “Influence of different ions doping on the antibacterial properties of MgO nanopowders,” Applied Surface Science, 284, 726-731, 2013. [16] T.-H. Liou, “Preparation and characterization of nano-structured silica from rice husk, ” Materials Science and Engineering: A, 364, 313-323, 2004.
[17] S. Artkla, K. Wantala, B. Srinameb, N. Grisdanurak, W. Klysubun, J. Wittayakun, “Characteristics and photocatalytic degradation of methyl orange on Ti-RH-MCM-41 and TiO2/RH-MCM-41, ” Korean journal of chemical engineering, 26, 1556-1562, 2009.
[18] O. Yamamoto, T. Ohira, K. Alvarez, M. Fukuda, “Antibacterial characteristics of CaCO3–MgO composites,” Materials Science and Engineering: B, 173, 208–212, 2010.