بررسی اثر سرعت رشد پوسته کادمیم سولفید بر روی خواص نوری نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

چکیده

ساخت آسان و زیست سازگار نقاط‌کوانتومی با بازدهی بالا، بسیار اهمیت دارد و تاکنون به طور کامل اجرا نشده است. اصلاح سطح نقاط کوانتومی نقش کلیدی در بهبود بازدهیشان دارد. در این تحقیق، نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید و هسته-پوسته کادمیم‌تلوراید-کادمیم‌سولفید در محیط آبی ساخته شدند. بازدهی نورتابی نقاط‌کوانتومی کادمیم تلوراید به سرعت رشد پوسته کادمیم سولفید بسیار وابسته است. بنابراین، متغیرهای مختلف موثر بر سرعت رشد پوسته کادمیم سولفید، مانند زمان واکنش، pH محلول، دمای رشد، نسبت مولی کادمیم به سولفور و منبع سولفور به صورت سیستمی بررسی شد. از طیف سنج فلورسانس، جذب، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری به منظور مشخصه یابی آنها استفاده شد. نقاط کوانتومی هسته-پوسته ی کادمیم تلوراید-کادمیم سولفاید با بازدهی نورتابی بالا و با گسیل قابل تنظیم در گستره ی 557 تا 607 نانومتر ساخته شدند. با رشد پوسته ی کادمیم سولفاید بر روی سطح نقاط کوانتومی، بازدهی نورتابی به میزان قابل توجهی تا 50 درصد افزایش یافته است. بنابراین نقاط‌کوانتومی ساخته شده، قابلیت تجاری شدن را دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the Growth Rate of CdS Shell on Optical Properties of CdTe Quantum Dots

نویسندگان [English]

  • M. Zarandi Borhani
  • N. Zare
Physics Department.Yazd University.Yazd, Iran,
چکیده [English]

Simple and green synthesis of high-efficieny quantum dots QDs is of great significance and yet not fully implemented. Surface modification of QDs has a key role in improving their efficiency quantum. In this paper, the CdTe and CdTe/CdS core/shell QDs were synthesized in aqueous solution. The photoluminescence quantum yield of the CdTe QDs depended strongly on the growth of CdS shell. Therefore, the influence of various experimental conditions, including time reaction, pH solution, growth temperature, the S-to-Cd molar ratio and type of S source, on the growth rate of shell CdS has been systematically investigated. The QDs were characterized by fluorescence and UV-vis absorption spectroscopy, powder X-ray diffraction and transmission electron microscopy. The obtained CdTe-CdS core-shell QDs were highly photoluminescence quatntum yield with a widely tunable fluorescence emission window of 557–607 nm. With the growth of the CdS shell on the surface CdTe QDs, photoluminescence quatntum yield has increased significantly to 50. Thus, as high quality QDs have commercial potential

کلیدواژه‌ها [English]

  • CdTe quatntum dots (QDs)
  • Thermochemical route
  • Core–shell QDs
  • CdTe-CdS
  • Photoluminescence quatntum yield