قطبش اسپینی و رسانش وابسته به اسپین در نانو نوار تک لایه زیگزاگ فسفرین در حضور میدان الکتریکی خارجی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده فیزیک

چکیده

با استفاده از روش تابع گرین غیر تعادلی ترکیب شده با تکنیک لوپز سانچو، به تحلیل و بررسی ترابرد الکترونی وابسته به اسپین در نانونوار زیگزاگ فسفرینZPNR تک لایه در رژیم بالستیک پرداخته شده است. مطالعات نشان میدهد که رسانش اسپینی میتواند توسط یک میدان الکتریکی خارجی قابل کنترل که از طریق گیت و عمود بر کانال رسانش اعمال شده، تنظیم شود. به طور ویژه به شرایطی دست یافتهایم که این کانال فسفرین میتواند به عنوان یک تبدبل کنندهی اسپین ایفای نقش کند. به طوریکه باریکه اسپین بالای ورودی را تحت شرایط خاص به باریکه اسپین خروجی پایین تبدیل کند که از اهمیت بالایی در اسپینترونیک برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spin Polarization and Spin Conductance in a Single Layer Zigzag Black Phosphorene Nanoribbon in the Presence of External Electric Field

نویسندگان [English]

  • E. Faizabadi 1
  • H. Gramizadeh 2
1
2
چکیده [English]

Spin-dependent electronic transport in a single-layer zigzag phosphorene nanoribbon ZPNR in a ballistic regimen has been investigated by using the non-equilibrium Green´s function method combined with the Lopez Sancho technique.Our findings show that spin conduction can be adjusted by an external electric field applied via the gate and perpendicular to the conduction channel. In particular, we have achieved the conditions that this zigzag phosphorene channel can play as a spin converter. So that the input spin up beam, under certain conditions, turns out to be an output spin down beam, which is of great importance in spintronics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonequilibrium Green's function
  • Phosphoerene Nanoribbon
  • Rashba Interaction
  • Lopez Sancho Technique
[1] Novoselov, Kostya S., et al. "Electric field effect in atomically thin carbon films." science 306.5696 (2004).
[2] Ezawa, Motohiko. "Electrically tunable conductance and edge modes in topological crystalline insulator thin films: minimal tight-binding model analysis." New Journal of Physics 16.6 (2014): 065015.
[3] Ezawa, Motohiko. "Topological origin of quasi-flat edge band in phosphorene." New Journal of Physics 16.11 (2014): 115004.
[4] Kulish, Vadym V., et al. "Adsorption of metal adatoms on single-layer phosphorene." Physical Chemistry Chemical Physics 17.2 (2015): 992-1000.
[5] Popovi?, Z. S., Jamshid Moradi Kurdestany, and S. Satpathy. "Electronic structure and anisotropic Rashba spin-orbit coupling in monolayer black phosphorus." Physical Review B 92.3 (2015)
[6] H. Guo, N. Lu, J. Dai, X. Wu, and X. C. Zeng, J. Phys. Chem. C 118, 14051 (2014). [7]Sisakht, Esmaeil Taghizadeh, Mohammad H. Zare, and Farhad Fazileh. "Scaling laws of band gaps of phosphorene nanoribbons: A tight-binding calculation." Physical Review B 91.8 (2015): 085409.
[8] Chegeni, F. Azadi, and E. Faizabadi. "Quantum Conductance of Three-Terminal Nanoring in the Presence of Rashba Interaction and an Impurity." International Journal of Applied Physics and Mathematics 1.3 (2011): 155
[9] Li, T. C., and Shao-Ping Lu. "Quantum conductance of graphene nanoribbons with edge defects." Physical Review B 77.8 (2008): 085408.
[10] Datta, Supriyo. Electronic transport in mesoscopic systems. Cambridge university press, 1997.
[11] Economou, Eleftherios N. Green's functions in quantum physics. Vol. 3. New York: Springer, 1983.
[12] Sancho, MP Lopez, et al. "Highly convergent schemes for the calculation of bulk and surface Green functions." Journal of Physics F: Metal Physics 15.4 (1985): 851.
[13] Keshtan, M. Ali M., and Mahdi Esmaeilzadeh. "Spin filtering in a magnetized zigzag phosphorene nanoribbon." Journal of Physics D: Applied Physics 48.48 (2015): 485301.
[14] Koenig, Steven P., et al. "Electric field effect in ultrathin black phosphorus." Applied Physics Letters 104.10 (2014): 103106.