خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، تهران

2 گروه حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران

چکیده

در این تحقیق لایه‌های نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3 (BCCO) با X=0,0.15,0.3,0.5 (به ترتیب BCO، BCO-15Co، BCO-30Co، BCCO) به روش سل- ژل و لایه نشانی چرخشی تهیه شده اند. با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس تشکیل فاز بلوری لایه های نازک مورد بررسی قرار گرفت. از طیف سنجی فرابنفش – مرئی برای تعیین گاف نواری این مواد استفاده شد. نتایج نشان می دهد با افزایش درصد کبالت نمونه ها گاف نواری غیرمستقیم در آن‌ها به وجود می‌آید که بسیار کم‌تر از گاف مستقیم آن است و موجب افزایش جذب می شود. نتایج تجربی به دست آمده با تحقیقات نظری که بر روی خواص نوری این ماده صورت گرفت، مطابقت دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optical properties of BiCr1-xCoxO3 double perovskite structure

نویسندگان [English]

  • mohammad saed rajabzadeh 1
  • mohamad khalkhali 2
1
2
[1]  Maciej J. Winiarski, P. Dereń, “Electronic structure of A2B'B''O6-type (A=Ca, Sr, Ba; B'=Mg,Zn; B''=Mo,W) double perovskite oxides”, Optical Materials, 90, 95-98, 2019.
[2]        A. Navrotsky. “Energetics and Crystal Chemical Systematics among Ilmenite, Lithium Niobate, and Perovskite Structures”. Chem. Mater., 10(10), 2787, 1998.
[3]        M. A. Peña and J. L. G. Fierro. “Chemical Structures and Performance of Perovskite Oxides”.  Chem. Rev., 101(7), 1981–2018, 2001.
[4] Sami Vasala, Maarit Karppinen, “A2B'B"O6 perovskites: A review”, Progress in Solid State Chemistry, 43(1-2), 1-36, 2015.
[5]         طیبه سارات هاشمی فر، علی مختاری، «بررسی ویژگی ساختاری، الکترونی و مغناطیسی پروسکایت مضاعف Sr2NiWO6 با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن »، مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای، ویژه نامه کنفرانس سیستم های بس ذره ای (کپه ای و نانومقیاس)، 75-82، 1394.
[6]        Keith T. Butler, Jarvist M. Frost and Aron Walsh, “Ferroelectric materials for solar energy conversion: photoferroics revisited”, Energy Environ. Sci., 8,838, 2015.
[7]        Zhengwei Tan, Lanqing Hong, Zhen Fan, Junjiang Tian, Luyong Zhang, Yue Jiang, Zhipeng Hou, Deyang Chen, Minghui Qin, Min Zeng, Jinwei Gao, Xubing Lu, Guofu Zhou, Xingsen Gao and Jun-Ming Liu, “Thinning ferroelectric films for high-efficiency photovoltaics based on the Schottky barrier effect”, NPG Asia Materials, 11:20, 2019.
 [8]       Donghoon Kim, Hyeon Han, June Ho Lee, Jin Woo Choi, Jeffrey C.Grossman, Hyun Myung Jang, “Electron − hole separation in ferroelectric oxides for efficient photovoltaic responses”, PNAS, 115 (26), 6566-6571, 2018.
[9]        William Raja Victor, Marikani Arumugam, Madh avan Durairaj, “Magnetic and magnetoresistance of BiFe0.5Cr0.5O3 thin film over Pt(111) substrate at various thicknesses by sol-gel method”, Applied Ceramic Technology, 14(4), 785-794, 2017.
[10]  Jia-Hui Ruan, Bei-Meng Yao, Ping Tang, Zi-Ling Deng, Sheng-Hong Yang & Yue-Li Zhang, “The Electrical and Enhanced Magnetic Properties of (Ce, Co) Doped BiFeO3 Particles Synthesized Via Sol-Gel Method”, Ferroelectrics, 489(1),73-80, 2015.
[11]  Ping Tang, Daihong Kuang, Shenghong Yang & Yueli Zhang, “Preparation and enhanced ferromagnetic properties in Co doped BiFeO3 nanoparticles prepared by sol–gel method”, Ferroelectrics, 505(1),123-129, 2016.
[12]      William R.V., Marikani A., Madhavan D, “Dielectric behavior and magnetical response for porous BFO thin films with various thicknesses over Pt/Ti/SiO 2/Si substrate”, Ceramics International, 42(6), 6807-6816, 2016.