تولید نانوسلولز باکتریایی و بررسی انرژی سطح به روش کروماتوگرافی گازی معکوس

نویسنده

گروه مهندسی سامانه های زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس علمی-تحقیقاتی زیراب، سوادکوه، مازندران

چکیده

د این مطا عه نانزسلز( وارتریایی تزسط سزیه Gluconacetobacter xylinus PTCC 1734د م یطهای رشو
HSو )Zو وا مگاو ررون ماتلف گلزر،( شیره خرما، سارا ز، مانیتزل و سارا ز خز اری) تز ید و خرز یاص سط ی آنما وا
وش ررماتزگرافی گازی معکز )IGCا زیاوی شد. نتایج نشان داد ره وطز میانگین وزن خش سلز ( د م یط رشو Zوه
مقدا 14/2د د ویشتر از HSوزد. د ا یکه وازده تز ید د م یط HSدود 60/80د د ویشتر از Zوزد. تراویر FE-SEM
ساختا شبکههای سه وعدی ا یاف سلز( وارتریایی وا میانگین اطر 20-00نانزمتر ا تأیید ررد. طبق نتایج آنا ی( ،IGCد
م یط های رشو HSو Zویشترین انرژی آزاد سطح وا پروب اتانزل وه ترتیج وا شیره خرما )6/40 kJ/molو مانیتزل
)11/14kJ/molودسو آمد ره نشاندهگده ویشتر وزدن خا یو وازی سطح میواشد. ثاووهای اسیدی و وازی ودسو آمده نی(
این یافتهها ا تأیید رردند

کلیدواژه‌ها