سنتز نانوهرمهای ا کسید روی با قابلیت استفاده در سلول خورشیدی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه ملایر

2 گروه فیزیک، دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این پژوهش، نانوهرمهای ZnOبا سنتز کلوئیدی ساخته
شدند. اسید اولئیک به عنوان لیگاند به منظور پایدارسازی و
عاملی بر شکل هرمی نانوذرات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج
نشان دادند که افزایش زمان وا کنش باعث پرا کندگی بیشتر در تابع
توزیع اندازه و دورتر شدن از شکل هرمی نانوذرات میشود. نتایج
XRDو TEMتشکیل نانوهرم بلوری هگزا گونال ورتزایت با اندازه
متوسط 10 nmو یکنواختی مناسب در توزیع اندازه را نشان دادند.
به منظور جلوگیری از اثر نامطلوب لیگاند بر تغییر خواص لایه
متشکل از نانوذرات ( ZnOتشکیل شده بروش لایه نشانی چرخشی
بر روی زیرلایهی سلول خورشیدی) از عمل بازپخت برای خار ج
سازی لیگاند استفاده شد. نتایج TGAنشان داد که دمای حدود
400°Cمناسب بوده و تغییر محیط بازپخت از N2به O2تفاوت
خاصی ایجاد نمیکند. نتایج SEMو طیف عبوری نشان دادند
که برای ضخامت لایه حدود ،100 nmشفافیت مناسب است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Zinc Oxide Nanopyramids with Usability in Photovoltaics

نویسندگان [English]

  • GH heydari 1
  • n. ghobadi 1
  • m. Qasemi Vernamkhasti 2
1 Department of Physics, Malayer University
2 Department of Physics, Shahrekord University
چکیده [English]

In the present work, ZnO nanopyramids are produced by a colloidal
synthesis. The Oleic acid was used as the ligand for stabilizing and
agent for pyramid-shape of nanoparticles. The results showed that
increase in reaction time caused diversity in size distribution and lead
to far away from pyramid shape. The XRD and TEM results showed that
the wurtzite crystalline structure nanopyramids were produced with
an average size 10 nm and uniformity in size distribution. In order to
avoid the adverse effects of ligand on changing the properties of ZnO
layer of nanoparticles (formed by spin coating method on the solar cell
substrate) annealing operation for removing of the ligand, was used.
TGA results showed that annealing temperature of about 400○C is
suitable and changing environment from N2 to O2 does not make much
difference. The SEM result and transmission spectrum showed that for
thickness of around 100 nm, the transparency is appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnO
  • Nanopyramids
  • Wet chemical method
  • Colloidal synthesis
  • Ligand
  • Solar cell