طراحی و ساخت حس‌گر رطوبت مبتنی بر فیبرنوری نازک شده و لایه‌نشانی شده با گرافن

نویسندگان

گروه حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در این پژوهش، گرافن با روش هامر ساخته‌شده و کلویید آن در غلظت‌های متفاوت تهیه و با آنالیزهای پراش پرتو X، طیف‌سنجی فروسرخ و رامان و همچنین تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری موردبررسی قرار گرفت. بعد از آن کلوییدهای گرافن تهیه‌شده با استفاده از اسید فلوئوریک بر روی فیبر نوری خورده شده، لایه نشانی شد. تغییرات اختلاف نسبی میرایی (RDA)1 در دو طول‌موج استاندارد مخابراتی (1310nm , 1550nm) برحسب تغییرات رطوبت نسبی (RH) برای دو ضخامت متفاوت فیبر نوری تک مد مخابراتی (mµ 72 و 43) موردبررسی قرار گرفت.  نتیجه‌های آزمون تغییرات اختلاف نسبی میرایی نشان می‌دهند که هرچه غلظت تک‌صفحه‌ای‌های گرافن نسبت به چندصفحه‌ای‌های آن بیشتر باشد توان حسگری رطوبت با استفاده از فیبر نوری نازک شده و لایه‌نشانی شده با گرافن، بالاتر می‌رود. همچنین ضخامت mµ 43 از فیبر نوری خورده شده بهترین حساسیت را نسبت به دیگر ضخامت‌ها داشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and construction of Humidity Sensor by Thinned Optical Fiber with Graphene Coating

نویسندگان [English]

  • behnam Darazereshki
  • hossein mokhtari
  • fatemeh ostovari
چکیده [English]

In this study, graphene synthesized by Hammer's method and qualify by XRD, TEM, SEM, FTIR and Raman analysis. Then colloids of graphene with different densities are coated on the etched single mode optical fiber. To investigate the humidity sensing of them, the relative differentiation of attenuations (RDA) in the presence of relative humidity (RH) is measured at two standard wavelengths telecommunication (1310 nm and 1550 nm). Results show diluted graphene solution with high ratio of One-layer to multi-layer improves the humidity sensing of etched optical fiber relative to others. Also, 60 minute etching of optical fiber in acid cause to 43μm diameter of it, have higher response to humidity.
 

[1] F. Farahi, J.L. Santos, Optical Sensors; 1st ed.; CRC Press; ISBN 9781138198661.
[2]F.Ostovari,MK.Moravvej-Farshi, “Photodetectors with zigzag and armchair graphene nanoribbon channels and asymmetric source and drain contacts: detectors for visible and solar blind applications,” Journal of Applied Physics, 120 (14), 144505, 2016.
[3] Y.-D. Chiu, C.-W. Wu, C.-C. Chiang, “Fiber Bragg Grating Sensor with Graphene Oxide Coating for Humidity Sensing,” Sensors, 17, 2129, 2017.
[4] C-H. Tsai, S-L. Shiu, W-C. Lin, Y-R. Chou, Y-H.Yu, “Synthesis of Reduced Graphene Oxide/Macrocyclic Ytterbium Complex Nanocomposites and Their Application in the Counter Electrodes of Dye-Sensitized Solar Cells,” Organic Electronics, 64, 166-175, 2019.
[5] M. Pisco, F.A. Bruno, G. Danilo, L. Nardone, G. Gruca, N. Rijnveld, F. Bianco, A. Cutolo, A. Cusano, seismic sensors detected the Norcia earthquake, Scientific Reports, 8, 1–14,2018.
[6] G. Woyessa, A. Fasano, C. Markos, H.K. Rasmussen, O. Bang, Low Loss Polycarbonate Polymer Optical Fiber for High Temperature FBG Humidity Sensing, IEEE Photonics Technol. Lett., 29, 575–578, 2017.
[7] G. Woyessa, K. Nielsen, A. Stefani, C. Markos, O. Bang, Temperature insensitive hysteresis free highly sensitive polymer optical fiber Bragg grating humidity sensor, Opt. Express., 24, 1206, 2016.
[8] N. Alberto, C. Tavares, M.F. Domingues, S.F.H. Correia, C. Marques, P. Antunes, J.L. Pinto, R.A.S. Ferreira, P.S. André, Relative humidity sensing using micro-cavities produced by the catastrophic fuse effect, Opt. Quantum Electron., 48, 216, 2016.