نویسنده = اشکان کشاورزی
سنتز سبز نانوذرات طلا با عصاره چغندر و بررسی خواص ضد سرطانی آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 128-135

سمیه هراتی راد؛ زیبا سوری نظامی؛ منصور غفاری مقدم؛ مصطفی خواجه؛ اشکان کشاورزی؛ داود قنبری